ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمال برزگری خانقاه ، حجت الله صادقی، مریم قدک فروشان، (1398). بررسی اثر تعاملی حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 12(3)، 425-450. magiran.com/p2003770
Jamal Barzegari Khanaghah , Hojjat Allah Sadeghi, Maryam Ghadakforoushan, (2019). Investigating the Interactive Effect of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on the Firm Value in the Tehran Stock Exchange, Iranian Journal of Management Studies, 12(3), 425-450. magiran.com/p2003770
جمال برزگری خانقاه ، حجت الله صادقی، مریم قدک فروشان، بررسی اثر تعاملی حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 1398؛ 12(3): 425-450. magiran.com/p2003770
Jamal Barzegari Khanaghah , Hojjat Allah Sadeghi, Maryam Ghadakforoushan, Investigating the Interactive Effect of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on the Firm Value in the Tehran Stock Exchange, Iranian Journal of Management Studies, 2019; 12(3): 425-450. magiran.com/p2003770
جمال برزگری خانقاه ، حجت الله صادقی، مریم قدک فروشان، "بررسی اثر تعاملی حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله ایرانی مطالعات مدیریت 12، شماره 3 (1398): 425-450. magiran.com/p2003770
Jamal Barzegari Khanaghah , Hojjat Allah Sadeghi, Maryam Ghadakforoushan, "Investigating the Interactive Effect of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on the Firm Value in the Tehran Stock Exchange", Iranian Journal of Management Studies 12, no.3 (2019): 425-450. magiran.com/p2003770
جمال برزگری خانقاه ، حجت الله صادقی، مریم قدک فروشان، (1398). 'بررسی اثر تعاملی حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران'، مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 12(3)، صص.425-450. magiran.com/p2003770
Jamal Barzegari Khanaghah , Hojjat Allah Sadeghi, Maryam Ghadakforoushan, (2019). 'Investigating the Interactive Effect of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on the Firm Value in the Tehran Stock Exchange', Iranian Journal of Management Studies, 12(3), pp.425-450. magiran.com/p2003770
جمال برزگری خانقاه ؛ حجت الله صادقی؛ مریم قدک فروشان. "بررسی اثر تعاملی حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 12 ،3 ، 1398، 425-450. magiran.com/p2003770
Jamal Barzegari Khanaghah ; Hojjat Allah Sadeghi; Maryam Ghadakforoushan. "Investigating the Interactive Effect of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on the Firm Value in the Tehran Stock Exchange", Iranian Journal of Management Studies, 12, 3, 2019, 425-450. magiran.com/p2003770
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال