ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سوده حاج حسینی، زاداللهفتحی حسین شفیعی، (1398). آیا افرادی که دارای ویژگی های شخصیت تاریک تری هستند میل بیشتری به فساد در هنگام احساس اضطراب دارند؟، مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 12(3)، 451-479. magiran.com/p2003771
Soodeh Hajhosseini, Zadallah Fathi , Hossein Shafiei, (2019). Are Those with Darker Personality Traits more Willing to Corrupt When They Feel Anxious?, Iranian Journal of Management Studies, 12(3), 451-479. magiran.com/p2003771
سوده حاج حسینی، زاداللهفتحی حسین شفیعی، آیا افرادی که دارای ویژگی های شخصیت تاریک تری هستند میل بیشتری به فساد در هنگام احساس اضطراب دارند؟. مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 1398؛ 12(3): 451-479. magiran.com/p2003771
Soodeh Hajhosseini, Zadallah Fathi , Hossein Shafiei, Are Those with Darker Personality Traits more Willing to Corrupt When They Feel Anxious?, Iranian Journal of Management Studies, 2019; 12(3): 451-479. magiran.com/p2003771
سوده حاج حسینی، زاداللهفتحی حسین شفیعی، "آیا افرادی که دارای ویژگی های شخصیت تاریک تری هستند میل بیشتری به فساد در هنگام احساس اضطراب دارند؟"، مجله ایرانی مطالعات مدیریت 12، شماره 3 (1398): 451-479. magiran.com/p2003771
Soodeh Hajhosseini, Zadallah Fathi , Hossein Shafiei, "Are Those with Darker Personality Traits more Willing to Corrupt When They Feel Anxious?", Iranian Journal of Management Studies 12, no.3 (2019): 451-479. magiran.com/p2003771
سوده حاج حسینی، زاداللهفتحی حسین شفیعی، (1398). 'آیا افرادی که دارای ویژگی های شخصیت تاریک تری هستند میل بیشتری به فساد در هنگام احساس اضطراب دارند؟'، مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 12(3)، صص.451-479. magiran.com/p2003771
Soodeh Hajhosseini, Zadallah Fathi , Hossein Shafiei, (2019). 'Are Those with Darker Personality Traits more Willing to Corrupt When They Feel Anxious?', Iranian Journal of Management Studies, 12(3), pp.451-479. magiran.com/p2003771
سوده حاج حسینی؛ زاداللهفتحی حسین شفیعی. "آیا افرادی که دارای ویژگی های شخصیت تاریک تری هستند میل بیشتری به فساد در هنگام احساس اضطراب دارند؟". مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 12 ،3 ، 1398، 451-479. magiran.com/p2003771
Soodeh Hajhosseini; Zadallah Fathi ; Hossein Shafiei. "Are Those with Darker Personality Traits more Willing to Corrupt When They Feel Anxious?", Iranian Journal of Management Studies, 12, 3, 2019, 451-479. magiran.com/p2003771
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال