ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Azin Alizadehasl, Mohsen Jamshir, Hamid Reza Sanati , Anita Sadeghpour, Reza Aminnejad, Ali Zahed Mehr, Farshad Shakerian, Reza Kiani, Saeid Safari, Ata Firouzi, Nakisa Khansari, Mohsen Nasiri, (2019). Comparisons of Myocardial Deformation Between Cases With Normal Coronary Arteries and Patients With Coronary Slow Flow, Iranian Heart Journal, 20(3), 84-90. magiran.com/p2003793
Azin Alizadehasl, Mohsen Jamshir, Hamid Reza Sanati , Anita Sadeghpour, Reza Aminnejad, Ali Zahed Mehr, Farshad Shakerian, Reza Kiani, Saeid Safari, Ata Firouzi, Nakisa Khansari, Mohsen Nasiri, Comparisons of Myocardial Deformation Between Cases With Normal Coronary Arteries and Patients With Coronary Slow Flow, Iranian Heart Journal, 2019; 20(3): 84-90. magiran.com/p2003793
Azin Alizadehasl, Mohsen Jamshir, Hamid Reza Sanati , Anita Sadeghpour, Reza Aminnejad, Ali Zahed Mehr, Farshad Shakerian, Reza Kiani, Saeid Safari, Ata Firouzi, Nakisa Khansari, Mohsen Nasiri, "Comparisons of Myocardial Deformation Between Cases With Normal Coronary Arteries and Patients With Coronary Slow Flow", Iranian Heart Journal 20, no.3 (2019): 84-90. magiran.com/p2003793
Azin Alizadehasl, Mohsen Jamshir, Hamid Reza Sanati , Anita Sadeghpour, Reza Aminnejad, Ali Zahed Mehr, Farshad Shakerian, Reza Kiani, Saeid Safari, Ata Firouzi, Nakisa Khansari, Mohsen Nasiri, (2019). 'Comparisons of Myocardial Deformation Between Cases With Normal Coronary Arteries and Patients With Coronary Slow Flow', Iranian Heart Journal, 20(3), pp.84-90. magiran.com/p2003793
Azin Alizadehasl; Mohsen Jamshir; Hamid Reza Sanati ; Anita Sadeghpour; Reza Aminnejad; Ali Zahed Mehr; Farshad Shakerian; Reza Kiani; Saeid Safari; Ata Firouzi; Nakisa Khansari; Mohsen Nasiri. "Comparisons of Myocardial Deformation Between Cases With Normal Coronary Arteries and Patients With Coronary Slow Flow", Iranian Heart Journal, 20, 3, 2019, 84-90. magiran.com/p2003793
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال