ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی مرادی، محمدعلی میرزازاده، (1398). شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی ریسک های تولید در صنعت دارو با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست (مطالعه موردی: شرکت سبحان دارو)، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 10(1)، 43-51. magiran.com/p2003797
Mojtaba Moradi , Mohammadali Mirzazadeh, (2019). Identification, Evaluation and Ranking of Manufacturing Risks in the Pharmaceutical Industry using the FMEA Method (Case study: Sobhan Darou Company), Journal of Health Management, 10(1), 43-51. magiran.com/p2003797
مجتبی مرادی، محمدعلی میرزازاده، شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی ریسک های تولید در صنعت دارو با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست (مطالعه موردی: شرکت سبحان دارو). مجله مدیریت بهداشت و درمان، 1398؛ 10(1): 43-51. magiran.com/p2003797
Mojtaba Moradi , Mohammadali Mirzazadeh, Identification, Evaluation and Ranking of Manufacturing Risks in the Pharmaceutical Industry using the FMEA Method (Case study: Sobhan Darou Company), Journal of Health Management, 2019; 10(1): 43-51. magiran.com/p2003797
مجتبی مرادی، محمدعلی میرزازاده، "شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی ریسک های تولید در صنعت دارو با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست (مطالعه موردی: شرکت سبحان دارو)"، مجله مدیریت بهداشت و درمان 10، شماره 1 (1398): 43-51. magiran.com/p2003797
Mojtaba Moradi , Mohammadali Mirzazadeh, "Identification, Evaluation and Ranking of Manufacturing Risks in the Pharmaceutical Industry using the FMEA Method (Case study: Sobhan Darou Company)", Journal of Health Management 10, no.1 (2019): 43-51. magiran.com/p2003797
مجتبی مرادی، محمدعلی میرزازاده، (1398). 'شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی ریسک های تولید در صنعت دارو با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست (مطالعه موردی: شرکت سبحان دارو)'، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 10(1)، صص.43-51. magiran.com/p2003797
Mojtaba Moradi , Mohammadali Mirzazadeh, (2019). 'Identification, Evaluation and Ranking of Manufacturing Risks in the Pharmaceutical Industry using the FMEA Method (Case study: Sobhan Darou Company)', Journal of Health Management, 10(1), pp.43-51. magiran.com/p2003797
مجتبی مرادی؛ محمدعلی میرزازاده. "شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی ریسک های تولید در صنعت دارو با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست (مطالعه موردی: شرکت سبحان دارو)". مجله مدیریت بهداشت و درمان، 10 ،1 ، 1398، 43-51. magiran.com/p2003797
Mojtaba Moradi ; Mohammadali Mirzazadeh. "Identification, Evaluation and Ranking of Manufacturing Risks in the Pharmaceutical Industry using the FMEA Method (Case study: Sobhan Darou Company)", Journal of Health Management, 10, 1, 2019, 43-51. magiran.com/p2003797
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال