ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهنوش مقدسی، سعید مرید، مجید دلاور، حمیده حسینی صفا، (1398). چالش ها و تقابل تامین آب کشاورزی و حقابه محیط زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، 3. magiran.com/p2003826
Mahnoosh Moghaddasi , Saaed Morid, Majed Delavar, H Hosseini Safa, (2019). Challenges and Compromises of Agricultural Water Supply and Environmental Water Right in the Lake Urmia Basin, Iran Water Resources Research, 15(2), 3. magiran.com/p2003826
مهنوش مقدسی، سعید مرید، مجید دلاور، حمیده حسینی صفا، چالش ها و تقابل تامین آب کشاورزی و حقابه محیط زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه. مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1398؛ 15(2): 3. magiran.com/p2003826
Mahnoosh Moghaddasi , Saaed Morid, Majed Delavar, H Hosseini Safa, Challenges and Compromises of Agricultural Water Supply and Environmental Water Right in the Lake Urmia Basin, Iran Water Resources Research, 2019; 15(2): 3. magiran.com/p2003826
مهنوش مقدسی، سعید مرید، مجید دلاور، حمیده حسینی صفا، "چالش ها و تقابل تامین آب کشاورزی و حقابه محیط زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه"، مجله تحقیقات منابع آب ایران 15، شماره 2 (1398): 3. magiran.com/p2003826
Mahnoosh Moghaddasi , Saaed Morid, Majed Delavar, H Hosseini Safa, "Challenges and Compromises of Agricultural Water Supply and Environmental Water Right in the Lake Urmia Basin", Iran Water Resources Research 15, no.2 (2019): 3. magiran.com/p2003826
مهنوش مقدسی، سعید مرید، مجید دلاور، حمیده حسینی صفا، (1398). 'چالش ها و تقابل تامین آب کشاورزی و حقابه محیط زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه'، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، صص.3. magiran.com/p2003826
Mahnoosh Moghaddasi , Saaed Morid, Majed Delavar, H Hosseini Safa, (2019). 'Challenges and Compromises of Agricultural Water Supply and Environmental Water Right in the Lake Urmia Basin', Iran Water Resources Research, 15(2), pp.3. magiran.com/p2003826
مهنوش مقدسی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور؛ حمیده حسینی صفا. "چالش ها و تقابل تامین آب کشاورزی و حقابه محیط زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه". مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15 ،2 ، 1398، 3. magiran.com/p2003826
Mahnoosh Moghaddasi ; Saaed Morid; Majed Delavar; H Hosseini Safa. "Challenges and Compromises of Agricultural Water Supply and Environmental Water Right in the Lake Urmia Basin", Iran Water Resources Research, 15, 2, 2019, 3. magiran.com/p2003826
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال