ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا شیخ، محمد رضا یزدانی، علی رضا مقدم نیا، (1398). ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی شاخص های فصلی منحنی تداوم جریان (FDCSI) طی چهار دهه در حوزه دریاچه نمک، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، 39-56. magiran.com/p2003827
Zahra Sheikh, Alireza Moghaddam Nia, (2019). Spatio-temporal changes evaluation of Flow Duration Curve Seasonal Indexes (FDCSI) during four decades in Namak Lake Basin, Iran Water Resources Research, 15(2), 39-56. magiran.com/p2003827
زهرا شیخ، محمد رضا یزدانی، علی رضا مقدم نیا، ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی شاخص های فصلی منحنی تداوم جریان (FDCSI) طی چهار دهه در حوزه دریاچه نمک. مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1398؛ 15(2): 39-56. magiran.com/p2003827
Zahra Sheikh, Alireza Moghaddam Nia, Spatio-temporal changes evaluation of Flow Duration Curve Seasonal Indexes (FDCSI) during four decades in Namak Lake Basin, Iran Water Resources Research, 2019; 15(2): 39-56. magiran.com/p2003827
زهرا شیخ، محمد رضا یزدانی، علی رضا مقدم نیا، "ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی شاخص های فصلی منحنی تداوم جریان (FDCSI) طی چهار دهه در حوزه دریاچه نمک"، مجله تحقیقات منابع آب ایران 15، شماره 2 (1398): 39-56. magiran.com/p2003827
Zahra Sheikh, Alireza Moghaddam Nia, "Spatio-temporal changes evaluation of Flow Duration Curve Seasonal Indexes (FDCSI) during four decades in Namak Lake Basin", Iran Water Resources Research 15, no.2 (2019): 39-56. magiran.com/p2003827
زهرا شیخ، محمد رضا یزدانی، علی رضا مقدم نیا، (1398). 'ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی شاخص های فصلی منحنی تداوم جریان (FDCSI) طی چهار دهه در حوزه دریاچه نمک'، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، صص.39-56. magiran.com/p2003827
Zahra Sheikh, Alireza Moghaddam Nia, (2019). 'Spatio-temporal changes evaluation of Flow Duration Curve Seasonal Indexes (FDCSI) during four decades in Namak Lake Basin', Iran Water Resources Research, 15(2), pp.39-56. magiran.com/p2003827
زهرا شیخ؛ محمد رضا یزدانی؛ علی رضا مقدم نیا. "ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی شاخص های فصلی منحنی تداوم جریان (FDCSI) طی چهار دهه در حوزه دریاچه نمک". مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15 ،2 ، 1398، 39-56. magiran.com/p2003827
Zahra Sheikh; Alireza Moghaddam Nia. "Spatio-temporal changes evaluation of Flow Duration Curve Seasonal Indexes (FDCSI) during four decades in Namak Lake Basin", Iran Water Resources Research, 15, 2, 2019, 39-56. magiran.com/p2003827
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال