ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر زارع فرجودی، علی مریدی، سید سعید موسوی، (1398). کاربرد رویکرد ورشکستگی در تخصیص بارهای آلاینده نقطه ای و گسترده در رودخانه، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، 88-97. magiran.com/p2003830
Sahar Zare Farjoudi, Ali Moridi , Seyed Saeed Mousavi, (2019). Application of bankruptcy method in point and non-point source pollution allocation in the river, Iran Water Resources Research, 15(2), 88-97. magiran.com/p2003830
سحر زارع فرجودی، علی مریدی، سید سعید موسوی، کاربرد رویکرد ورشکستگی در تخصیص بارهای آلاینده نقطه ای و گسترده در رودخانه. مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1398؛ 15(2): 88-97. magiran.com/p2003830
Sahar Zare Farjoudi, Ali Moridi , Seyed Saeed Mousavi, Application of bankruptcy method in point and non-point source pollution allocation in the river, Iran Water Resources Research, 2019; 15(2): 88-97. magiran.com/p2003830
سحر زارع فرجودی، علی مریدی، سید سعید موسوی، "کاربرد رویکرد ورشکستگی در تخصیص بارهای آلاینده نقطه ای و گسترده در رودخانه"، مجله تحقیقات منابع آب ایران 15، شماره 2 (1398): 88-97. magiran.com/p2003830
Sahar Zare Farjoudi, Ali Moridi , Seyed Saeed Mousavi, "Application of bankruptcy method in point and non-point source pollution allocation in the river", Iran Water Resources Research 15, no.2 (2019): 88-97. magiran.com/p2003830
سحر زارع فرجودی، علی مریدی، سید سعید موسوی، (1398). 'کاربرد رویکرد ورشکستگی در تخصیص بارهای آلاینده نقطه ای و گسترده در رودخانه'، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، صص.88-97. magiran.com/p2003830
Sahar Zare Farjoudi, Ali Moridi , Seyed Saeed Mousavi, (2019). 'Application of bankruptcy method in point and non-point source pollution allocation in the river', Iran Water Resources Research, 15(2), pp.88-97. magiran.com/p2003830
سحر زارع فرجودی؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی. "کاربرد رویکرد ورشکستگی در تخصیص بارهای آلاینده نقطه ای و گسترده در رودخانه". مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15 ،2 ، 1398، 88-97. magiran.com/p2003830
Sahar Zare Farjoudi; Ali Moridi ; Seyed Saeed Mousavi. "Application of bankruptcy method in point and non-point source pollution allocation in the river", Iran Water Resources Research, 15, 2, 2019, 88-97. magiran.com/p2003830
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال