ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام کاظمی کرانی، مرضیه ثمره هاشمی، سودابه گلستانی، میثم ثمره قاسم شعب جره، (1398). ارزیابی و انتخاب بهینه معیارهای الگوی کشت مبتنی بر توسعه پایدار، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، 8. magiran.com/p2003831
Elham Kazemi Korani, Marzieh Samareh Hashemi , Soodabe Golestani Kermani, Meysam Samare Ghasem Shabjere, (2019). Assessment and optimum selection of crop pattern criteria relying on sustainable development, Iran Water Resources Research, 15(2), 8. magiran.com/p2003831
الهام کاظمی کرانی، مرضیه ثمره هاشمی، سودابه گلستانی، میثم ثمره قاسم شعب جره، ارزیابی و انتخاب بهینه معیارهای الگوی کشت مبتنی بر توسعه پایدار. مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1398؛ 15(2): 8. magiran.com/p2003831
Elham Kazemi Korani, Marzieh Samareh Hashemi , Soodabe Golestani Kermani, Meysam Samare Ghasem Shabjere, Assessment and optimum selection of crop pattern criteria relying on sustainable development, Iran Water Resources Research, 2019; 15(2): 8. magiran.com/p2003831
الهام کاظمی کرانی، مرضیه ثمره هاشمی، سودابه گلستانی، میثم ثمره قاسم شعب جره، "ارزیابی و انتخاب بهینه معیارهای الگوی کشت مبتنی بر توسعه پایدار"، مجله تحقیقات منابع آب ایران 15، شماره 2 (1398): 8. magiran.com/p2003831
Elham Kazemi Korani, Marzieh Samareh Hashemi , Soodabe Golestani Kermani, Meysam Samare Ghasem Shabjere, "Assessment and optimum selection of crop pattern criteria relying on sustainable development", Iran Water Resources Research 15, no.2 (2019): 8. magiran.com/p2003831
الهام کاظمی کرانی، مرضیه ثمره هاشمی، سودابه گلستانی، میثم ثمره قاسم شعب جره، (1398). 'ارزیابی و انتخاب بهینه معیارهای الگوی کشت مبتنی بر توسعه پایدار'، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، صص.8. magiran.com/p2003831
Elham Kazemi Korani, Marzieh Samareh Hashemi , Soodabe Golestani Kermani, Meysam Samare Ghasem Shabjere, (2019). 'Assessment and optimum selection of crop pattern criteria relying on sustainable development', Iran Water Resources Research, 15(2), pp.8. magiran.com/p2003831
الهام کاظمی کرانی؛ مرضیه ثمره هاشمی؛ سودابه گلستانی؛ میثم ثمره قاسم شعب جره. "ارزیابی و انتخاب بهینه معیارهای الگوی کشت مبتنی بر توسعه پایدار". مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15 ،2 ، 1398، 8. magiran.com/p2003831
Elham Kazemi Korani; Marzieh Samareh Hashemi ; Soodabe Golestani Kermani; Meysam Samare Ghasem Shabjere. "Assessment and optimum selection of crop pattern criteria relying on sustainable development", Iran Water Resources Research, 15, 2, 2019, 8. magiran.com/p2003831
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال