ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد هادیان، بیژن قهرمان، کاظم اسماعیلی، (1398). برآورد غلظت رسوبات معلق در سطح آب مخزن سد با استفاده از تصاویر ماهواره ای (نمونه مورد مطالعه: سد ارداک مشهد)، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، 9. magiran.com/p2003832
Mohammad Hadian, Bijan Ghahraman , Kazem Esmaili, (2019). Assessment of the Water Suspended Sediment Concentration at the Surface in a Dam Reservoirusing satellite images(Case Study: Ardak Damin Mashhad), Iran Water Resources Research, 15(2), 9. magiran.com/p2003832
محمد هادیان، بیژن قهرمان، کاظم اسماعیلی، برآورد غلظت رسوبات معلق در سطح آب مخزن سد با استفاده از تصاویر ماهواره ای (نمونه مورد مطالعه: سد ارداک مشهد). مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1398؛ 15(2): 9. magiran.com/p2003832
Mohammad Hadian, Bijan Ghahraman , Kazem Esmaili, Assessment of the Water Suspended Sediment Concentration at the Surface in a Dam Reservoirusing satellite images(Case Study: Ardak Damin Mashhad), Iran Water Resources Research, 2019; 15(2): 9. magiran.com/p2003832
محمد هادیان، بیژن قهرمان، کاظم اسماعیلی، "برآورد غلظت رسوبات معلق در سطح آب مخزن سد با استفاده از تصاویر ماهواره ای (نمونه مورد مطالعه: سد ارداک مشهد)"، مجله تحقیقات منابع آب ایران 15، شماره 2 (1398): 9. magiran.com/p2003832
Mohammad Hadian, Bijan Ghahraman , Kazem Esmaili, "Assessment of the Water Suspended Sediment Concentration at the Surface in a Dam Reservoirusing satellite images(Case Study: Ardak Damin Mashhad)", Iran Water Resources Research 15, no.2 (2019): 9. magiran.com/p2003832
محمد هادیان، بیژن قهرمان، کاظم اسماعیلی، (1398). 'برآورد غلظت رسوبات معلق در سطح آب مخزن سد با استفاده از تصاویر ماهواره ای (نمونه مورد مطالعه: سد ارداک مشهد)'، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، صص.9. magiran.com/p2003832
Mohammad Hadian, Bijan Ghahraman , Kazem Esmaili, (2019). 'Assessment of the Water Suspended Sediment Concentration at the Surface in a Dam Reservoirusing satellite images(Case Study: Ardak Damin Mashhad)', Iran Water Resources Research, 15(2), pp.9. magiran.com/p2003832
محمد هادیان؛ بیژن قهرمان؛ کاظم اسماعیلی. "برآورد غلظت رسوبات معلق در سطح آب مخزن سد با استفاده از تصاویر ماهواره ای (نمونه مورد مطالعه: سد ارداک مشهد)". مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15 ،2 ، 1398، 9. magiran.com/p2003832
Mohammad Hadian; Bijan Ghahraman ; Kazem Esmaili. "Assessment of the Water Suspended Sediment Concentration at the Surface in a Dam Reservoirusing satellite images(Case Study: Ardak Damin Mashhad)", Iran Water Resources Research, 15, 2, 2019, 9. magiran.com/p2003832
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال