ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی صاغی جدید، حامد کتاب چی، (1398). مدیریت احیاء منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل تلفیقی شبیه سازی عددی - بهینه سازی فراکاوشی جامعه مورچه ها، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، 10. magiran.com/p2003833
Mahdi Saghi, Jadid, Hamed Ketabchi , (2019). Restoration management of groundwater resources using the combined model of numerical simulation - evolutionary ant colony optimization, Iran Water Resources Research, 15(2), 10. magiran.com/p2003833
مهدی صاغی جدید، حامد کتاب چی، مدیریت احیاء منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل تلفیقی شبیه سازی عددی - بهینه سازی فراکاوشی جامعه مورچه ها. مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1398؛ 15(2): 10. magiran.com/p2003833
Mahdi Saghi, Jadid, Hamed Ketabchi , Restoration management of groundwater resources using the combined model of numerical simulation - evolutionary ant colony optimization, Iran Water Resources Research, 2019; 15(2): 10. magiran.com/p2003833
مهدی صاغی جدید، حامد کتاب چی، "مدیریت احیاء منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل تلفیقی شبیه سازی عددی - بهینه سازی فراکاوشی جامعه مورچه ها"، مجله تحقیقات منابع آب ایران 15، شماره 2 (1398): 10. magiran.com/p2003833
Mahdi Saghi, Jadid, Hamed Ketabchi , "Restoration management of groundwater resources using the combined model of numerical simulation - evolutionary ant colony optimization", Iran Water Resources Research 15, no.2 (2019): 10. magiran.com/p2003833
مهدی صاغی جدید، حامد کتاب چی، (1398). 'مدیریت احیاء منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل تلفیقی شبیه سازی عددی - بهینه سازی فراکاوشی جامعه مورچه ها'، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، صص.10. magiran.com/p2003833
Mahdi Saghi, Jadid, Hamed Ketabchi , (2019). 'Restoration management of groundwater resources using the combined model of numerical simulation - evolutionary ant colony optimization', Iran Water Resources Research, 15(2), pp.10. magiran.com/p2003833
مهدی صاغی جدید؛ حامد کتاب چی. "مدیریت احیاء منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل تلفیقی شبیه سازی عددی - بهینه سازی فراکاوشی جامعه مورچه ها". مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15 ،2 ، 1398، 10. magiran.com/p2003833
Mahdi Saghi; Jadid; Hamed Ketabchi . "Restoration management of groundwater resources using the combined model of numerical simulation - evolutionary ant colony optimization", Iran Water Resources Research, 15, 2, 2019, 10. magiran.com/p2003833
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال