ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایمان دانائی فر، ابراهیم انواری، مهرداد مهدی زاده، (1398). ارزیابی تمایل به پرداخت مشترکان آب شرب اهواز در جهت کمک به بهبود کیفیت آب آشامیدنی، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، 11. magiran.com/p2003834
Iman Danaeifar , Ebrahim Anvari, Mehrdad Mehdizade, (2019). Evaluation of willingness to pay for drinking water Subscribers in Ahvaz to help improve the quality of drinking water, Iran Water Resources Research, 15(2), 11. magiran.com/p2003834
ایمان دانائی فر، ابراهیم انواری، مهرداد مهدی زاده، ارزیابی تمایل به پرداخت مشترکان آب شرب اهواز در جهت کمک به بهبود کیفیت آب آشامیدنی. مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1398؛ 15(2): 11. magiran.com/p2003834
Iman Danaeifar , Ebrahim Anvari, Mehrdad Mehdizade, Evaluation of willingness to pay for drinking water Subscribers in Ahvaz to help improve the quality of drinking water, Iran Water Resources Research, 2019; 15(2): 11. magiran.com/p2003834
ایمان دانائی فر، ابراهیم انواری، مهرداد مهدی زاده، "ارزیابی تمایل به پرداخت مشترکان آب شرب اهواز در جهت کمک به بهبود کیفیت آب آشامیدنی"، مجله تحقیقات منابع آب ایران 15، شماره 2 (1398): 11. magiran.com/p2003834
Iman Danaeifar , Ebrahim Anvari, Mehrdad Mehdizade, "Evaluation of willingness to pay for drinking water Subscribers in Ahvaz to help improve the quality of drinking water", Iran Water Resources Research 15, no.2 (2019): 11. magiran.com/p2003834
ایمان دانائی فر، ابراهیم انواری، مهرداد مهدی زاده، (1398). 'ارزیابی تمایل به پرداخت مشترکان آب شرب اهواز در جهت کمک به بهبود کیفیت آب آشامیدنی'، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، صص.11. magiran.com/p2003834
Iman Danaeifar , Ebrahim Anvari, Mehrdad Mehdizade, (2019). 'Evaluation of willingness to pay for drinking water Subscribers in Ahvaz to help improve the quality of drinking water', Iran Water Resources Research, 15(2), pp.11. magiran.com/p2003834
ایمان دانائی فر؛ ابراهیم انواری؛ مهرداد مهدی زاده. "ارزیابی تمایل به پرداخت مشترکان آب شرب اهواز در جهت کمک به بهبود کیفیت آب آشامیدنی". مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15 ،2 ، 1398، 11. magiran.com/p2003834
Iman Danaeifar ; Ebrahim Anvari; Mehrdad Mehdizade. "Evaluation of willingness to pay for drinking water Subscribers in Ahvaz to help improve the quality of drinking water", Iran Water Resources Research, 15, 2, 2019, 11. magiran.com/p2003834
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال