ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهدی مقیمی، فرزانه خواجه ای، محمد رضا محمودی، (1398). شبیه سازی شاخص های RDI و SPEI در ایستگاه های فاقد آمار کافی، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، 17. magiran.com/p2003840
Mohammad Mehdi Moghimi , Farzaneh Khajehi, Mohammad Reza Mahmoudi, (2019). Simulation of RDI and SPEI indices in stations without enough statistics, Iran Water Resources Research, 15(2), 17. magiran.com/p2003840
محمد مهدی مقیمی، فرزانه خواجه ای، محمد رضا محمودی، شبیه سازی شاخص های RDI و SPEI در ایستگاه های فاقد آمار کافی. مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1398؛ 15(2): 17. magiran.com/p2003840
Mohammad Mehdi Moghimi , Farzaneh Khajehi, Mohammad Reza Mahmoudi, Simulation of RDI and SPEI indices in stations without enough statistics, Iran Water Resources Research, 2019; 15(2): 17. magiran.com/p2003840
محمد مهدی مقیمی، فرزانه خواجه ای، محمد رضا محمودی، "شبیه سازی شاخص های RDI و SPEI در ایستگاه های فاقد آمار کافی"، مجله تحقیقات منابع آب ایران 15، شماره 2 (1398): 17. magiran.com/p2003840
Mohammad Mehdi Moghimi , Farzaneh Khajehi, Mohammad Reza Mahmoudi, "Simulation of RDI and SPEI indices in stations without enough statistics", Iran Water Resources Research 15, no.2 (2019): 17. magiran.com/p2003840
محمد مهدی مقیمی، فرزانه خواجه ای، محمد رضا محمودی، (1398). 'شبیه سازی شاخص های RDI و SPEI در ایستگاه های فاقد آمار کافی'، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، صص.17. magiran.com/p2003840
Mohammad Mehdi Moghimi , Farzaneh Khajehi, Mohammad Reza Mahmoudi, (2019). 'Simulation of RDI and SPEI indices in stations without enough statistics', Iran Water Resources Research, 15(2), pp.17. magiran.com/p2003840
محمد مهدی مقیمی؛ فرزانه خواجه ای؛ محمد رضا محمودی. "شبیه سازی شاخص های RDI و SPEI در ایستگاه های فاقد آمار کافی". مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15 ،2 ، 1398، 17. magiran.com/p2003840
Mohammad Mehdi Moghimi ; Farzaneh Khajehi; Mohammad Reza Mahmoudi. "Simulation of RDI and SPEI indices in stations without enough statistics", Iran Water Resources Research, 15, 2, 2019, 17. magiran.com/p2003840
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال