ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا صفوی، شهاب الدین دادجو، گلنار نعیمی، (1398). استخراج منحنی های شدت-مدت-فراوانی (IDF) در شرایط تغییر اقلیم، مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک اصفهان، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، 217-227. magiran.com/p2003841
Hamid Reza Safavi , Shahabodin Dadjou, Golnar Naeimi, (2019). Extraction of Intensity-Duration-Frequency (IDF) Curves under Climate Change, Case study: Isfahan Synoptic Station, Iran Water Resources Research, 15(2), 217-227. magiran.com/p2003841
حمیدرضا صفوی، شهاب الدین دادجو، گلنار نعیمی، استخراج منحنی های شدت-مدت-فراوانی (IDF) در شرایط تغییر اقلیم، مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک اصفهان. مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1398؛ 15(2): 217-227. magiran.com/p2003841
Hamid Reza Safavi , Shahabodin Dadjou, Golnar Naeimi, Extraction of Intensity-Duration-Frequency (IDF) Curves under Climate Change, Case study: Isfahan Synoptic Station, Iran Water Resources Research, 2019; 15(2): 217-227. magiran.com/p2003841
حمیدرضا صفوی، شهاب الدین دادجو، گلنار نعیمی، "استخراج منحنی های شدت-مدت-فراوانی (IDF) در شرایط تغییر اقلیم، مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک اصفهان"، مجله تحقیقات منابع آب ایران 15، شماره 2 (1398): 217-227. magiran.com/p2003841
Hamid Reza Safavi , Shahabodin Dadjou, Golnar Naeimi, "Extraction of Intensity-Duration-Frequency (IDF) Curves under Climate Change, Case study: Isfahan Synoptic Station", Iran Water Resources Research 15, no.2 (2019): 217-227. magiran.com/p2003841
حمیدرضا صفوی، شهاب الدین دادجو، گلنار نعیمی، (1398). 'استخراج منحنی های شدت-مدت-فراوانی (IDF) در شرایط تغییر اقلیم، مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک اصفهان'، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، صص.217-227. magiran.com/p2003841
Hamid Reza Safavi , Shahabodin Dadjou, Golnar Naeimi, (2019). 'Extraction of Intensity-Duration-Frequency (IDF) Curves under Climate Change, Case study: Isfahan Synoptic Station', Iran Water Resources Research, 15(2), pp.217-227. magiran.com/p2003841
حمیدرضا صفوی؛ شهاب الدین دادجو؛ گلنار نعیمی. "استخراج منحنی های شدت-مدت-فراوانی (IDF) در شرایط تغییر اقلیم، مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک اصفهان". مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15 ،2 ، 1398، 217-227. magiran.com/p2003841
Hamid Reza Safavi ; Shahabodin Dadjou; Golnar Naeimi. "Extraction of Intensity-Duration-Frequency (IDF) Curves under Climate Change, Case study: Isfahan Synoptic Station", Iran Water Resources Research, 15, 2, 2019, 217-227. magiran.com/p2003841
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال