ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شکور سلطانی، منیژه قهرودی تالی، سید حسن صدوق، (1398). ارزیابی پارامترهای کیفیت آب سطحی با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه ارس)، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، 319-328. magiran.com/p2003849
Shakour Soltani , Manijeh Ghohroudi Tali, Seidhasan Sadoogh, (2019). Evaluation of the surface water quality using statistical multi-variate techniques, case study: Aras watershed, Iran Water Resources Research, 15(2), 319-328. magiran.com/p2003849
شکور سلطانی، منیژه قهرودی تالی، سید حسن صدوق، ارزیابی پارامترهای کیفیت آب سطحی با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه ارس). مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1398؛ 15(2): 319-328. magiran.com/p2003849
Shakour Soltani , Manijeh Ghohroudi Tali, Seidhasan Sadoogh, Evaluation of the surface water quality using statistical multi-variate techniques, case study: Aras watershed, Iran Water Resources Research, 2019; 15(2): 319-328. magiran.com/p2003849
شکور سلطانی، منیژه قهرودی تالی، سید حسن صدوق، "ارزیابی پارامترهای کیفیت آب سطحی با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه ارس)"، مجله تحقیقات منابع آب ایران 15، شماره 2 (1398): 319-328. magiran.com/p2003849
Shakour Soltani , Manijeh Ghohroudi Tali, Seidhasan Sadoogh, "Evaluation of the surface water quality using statistical multi-variate techniques, case study: Aras watershed", Iran Water Resources Research 15, no.2 (2019): 319-328. magiran.com/p2003849
شکور سلطانی، منیژه قهرودی تالی، سید حسن صدوق، (1398). 'ارزیابی پارامترهای کیفیت آب سطحی با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه ارس)'، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، صص.319-328. magiran.com/p2003849
Shakour Soltani , Manijeh Ghohroudi Tali, Seidhasan Sadoogh, (2019). 'Evaluation of the surface water quality using statistical multi-variate techniques, case study: Aras watershed', Iran Water Resources Research, 15(2), pp.319-328. magiran.com/p2003849
شکور سلطانی؛ منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق. "ارزیابی پارامترهای کیفیت آب سطحی با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه ارس)". مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15 ،2 ، 1398، 319-328. magiran.com/p2003849
Shakour Soltani ; Manijeh Ghohroudi Tali; Seidhasan Sadoogh. "Evaluation of the surface water quality using statistical multi-variate techniques, case study: Aras watershed", Iran Water Resources Research, 15, 2, 2019, 319-328. magiran.com/p2003849
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال