ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا سودی، حجت احمدی، مهدی یاسی، استفانو سیبیلا، سجاد احمد حمیدی، (1398). تنظیم منحنی فرمان سدها با استفاده از مفهوم جریان زیست محیطی (مطالعه موردی: رودخانه های منتخب منتهی به دریاچه ی ارومیه)، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، 26. magiran.com/p2003850
Mina Soudi, Hojjat Ahmadi , Mehdi Yasi, Stefano Sebilla, Sajjad Ahmad Hamidi, (2019). Regulation of the Rule Curve of Dams Based on Conception of Environmental Flow (Case Study: Elected Inflow Rivers to Lake Urmia), Iran Water Resources Research, 15(2), 26. magiran.com/p2003850
مینا سودی، حجت احمدی، مهدی یاسی، استفانو سیبیلا، سجاد احمد حمیدی، تنظیم منحنی فرمان سدها با استفاده از مفهوم جریان زیست محیطی (مطالعه موردی: رودخانه های منتخب منتهی به دریاچه ی ارومیه). مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1398؛ 15(2): 26. magiran.com/p2003850
Mina Soudi, Hojjat Ahmadi , Mehdi Yasi, Stefano Sebilla, Sajjad Ahmad Hamidi, Regulation of the Rule Curve of Dams Based on Conception of Environmental Flow (Case Study: Elected Inflow Rivers to Lake Urmia), Iran Water Resources Research, 2019; 15(2): 26. magiran.com/p2003850
مینا سودی، حجت احمدی، مهدی یاسی، استفانو سیبیلا، سجاد احمد حمیدی، "تنظیم منحنی فرمان سدها با استفاده از مفهوم جریان زیست محیطی (مطالعه موردی: رودخانه های منتخب منتهی به دریاچه ی ارومیه)"، مجله تحقیقات منابع آب ایران 15، شماره 2 (1398): 26. magiran.com/p2003850
Mina Soudi, Hojjat Ahmadi , Mehdi Yasi, Stefano Sebilla, Sajjad Ahmad Hamidi, "Regulation of the Rule Curve of Dams Based on Conception of Environmental Flow (Case Study: Elected Inflow Rivers to Lake Urmia)", Iran Water Resources Research 15, no.2 (2019): 26. magiran.com/p2003850
مینا سودی، حجت احمدی، مهدی یاسی، استفانو سیبیلا، سجاد احمد حمیدی، (1398). 'تنظیم منحنی فرمان سدها با استفاده از مفهوم جریان زیست محیطی (مطالعه موردی: رودخانه های منتخب منتهی به دریاچه ی ارومیه)'، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(2)، صص.26. magiran.com/p2003850
Mina Soudi, Hojjat Ahmadi , Mehdi Yasi, Stefano Sebilla, Sajjad Ahmad Hamidi, (2019). 'Regulation of the Rule Curve of Dams Based on Conception of Environmental Flow (Case Study: Elected Inflow Rivers to Lake Urmia)', Iran Water Resources Research, 15(2), pp.26. magiran.com/p2003850
مینا سودی؛ حجت احمدی؛ مهدی یاسی؛ استفانو سیبیلا؛ سجاد احمد حمیدی. "تنظیم منحنی فرمان سدها با استفاده از مفهوم جریان زیست محیطی (مطالعه موردی: رودخانه های منتخب منتهی به دریاچه ی ارومیه)". مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15 ،2 ، 1398، 26. magiran.com/p2003850
Mina Soudi; Hojjat Ahmadi ; Mehdi Yasi; Stefano Sebilla; Sajjad Ahmad Hamidi. "Regulation of the Rule Curve of Dams Based on Conception of Environmental Flow (Case Study: Elected Inflow Rivers to Lake Urmia)", Iran Water Resources Research, 15, 2, 2019, 26. magiran.com/p2003850
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال