ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین اکبری فر، پرویز شریفی درآمدی، حسین رحیم زاده، شهلا پزشک، (1398). اثربخشی مداخله بازی های فعال بر حافظه کاری دانش آموزان با اختلال خواندن، نشریه عصب روانشناسی، 5(16)، 149-162. magiran.com/p2003884
Hoseyn Akbarifar , Parviz Sharifidaramadi, Hoseyn Rahimzade, Shahla Pezeshk, (2019). The Effectiveness of the Intervention of Active Plays on Working Memory in Students with Dyslexia, Journal of Neuropsychology, 5(16), 149-162. magiran.com/p2003884
حسین اکبری فر، پرویز شریفی درآمدی، حسین رحیم زاده، شهلا پزشک، اثربخشی مداخله بازی های فعال بر حافظه کاری دانش آموزان با اختلال خواندن. نشریه عصب روانشناسی، 1398؛ 5(16): 149-162. magiran.com/p2003884
Hoseyn Akbarifar , Parviz Sharifidaramadi, Hoseyn Rahimzade, Shahla Pezeshk, The Effectiveness of the Intervention of Active Plays on Working Memory in Students with Dyslexia, Journal of Neuropsychology, 2019; 5(16): 149-162. magiran.com/p2003884
حسین اکبری فر، پرویز شریفی درآمدی، حسین رحیم زاده، شهلا پزشک، "اثربخشی مداخله بازی های فعال بر حافظه کاری دانش آموزان با اختلال خواندن"، نشریه عصب روانشناسی 5، شماره 16 (1398): 149-162. magiran.com/p2003884
Hoseyn Akbarifar , Parviz Sharifidaramadi, Hoseyn Rahimzade, Shahla Pezeshk, "The Effectiveness of the Intervention of Active Plays on Working Memory in Students with Dyslexia", Journal of Neuropsychology 5, no.16 (2019): 149-162. magiran.com/p2003884
حسین اکبری فر، پرویز شریفی درآمدی، حسین رحیم زاده، شهلا پزشک، (1398). 'اثربخشی مداخله بازی های فعال بر حافظه کاری دانش آموزان با اختلال خواندن'، نشریه عصب روانشناسی، 5(16)، صص.149-162. magiran.com/p2003884
Hoseyn Akbarifar , Parviz Sharifidaramadi, Hoseyn Rahimzade, Shahla Pezeshk, (2019). 'The Effectiveness of the Intervention of Active Plays on Working Memory in Students with Dyslexia', Journal of Neuropsychology, 5(16), pp.149-162. magiran.com/p2003884
حسین اکبری فر؛ پرویز شریفی درآمدی؛ حسین رحیم زاده؛ شهلا پزشک. "اثربخشی مداخله بازی های فعال بر حافظه کاری دانش آموزان با اختلال خواندن". نشریه عصب روانشناسی، 5 ،16 ، 1398، 149-162. magiran.com/p2003884
Hoseyn Akbarifar ; Parviz Sharifidaramadi; Hoseyn Rahimzade; Shahla Pezeshk. "The Effectiveness of the Intervention of Active Plays on Working Memory in Students with Dyslexia", Journal of Neuropsychology, 5, 16, 2019, 149-162. magiran.com/p2003884
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال