ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داریوش پورسراجیان، محمدسعیدتسلیمی، مجتبی امیری، علینقی مشایخی، (1398). ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک های علم و فناوری با تاکید بر رویکرد پویایی های سیستمی، فصلنامه راهبرد، 28(90)، 35-58. magiran.com/p2003912
Dariush Pourserajian, Mohammad Saeed Taslimi, Mojtaba Amiri, Alinaghi Mashayekhi, (2019). Presenting an Interactive Model of Human Resources Management in Iran's Science and Technology Parks with an Emphasis on the System Dynamics Approach, Rahbord Journal, 28(90), 35-58. magiran.com/p2003912
داریوش پورسراجیان، محمدسعیدتسلیمی، مجتبی امیری، علینقی مشایخی، ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک های علم و فناوری با تاکید بر رویکرد پویایی های سیستمی. فصلنامه راهبرد، 1398؛ 28(90): 35-58. magiran.com/p2003912
Dariush Pourserajian, Mohammad Saeed Taslimi, Mojtaba Amiri, Alinaghi Mashayekhi, Presenting an Interactive Model of Human Resources Management in Iran's Science and Technology Parks with an Emphasis on the System Dynamics Approach, Rahbord Journal, 2019; 28(90): 35-58. magiran.com/p2003912
داریوش پورسراجیان، محمدسعیدتسلیمی، مجتبی امیری، علینقی مشایخی، "ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک های علم و فناوری با تاکید بر رویکرد پویایی های سیستمی"، فصلنامه راهبرد 28، شماره 90 (1398): 35-58. magiran.com/p2003912
Dariush Pourserajian, Mohammad Saeed Taslimi, Mojtaba Amiri, Alinaghi Mashayekhi, "Presenting an Interactive Model of Human Resources Management in Iran's Science and Technology Parks with an Emphasis on the System Dynamics Approach", Rahbord Journal 28, no.90 (2019): 35-58. magiran.com/p2003912
داریوش پورسراجیان، محمدسعیدتسلیمی، مجتبی امیری، علینقی مشایخی، (1398). 'ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک های علم و فناوری با تاکید بر رویکرد پویایی های سیستمی'، فصلنامه راهبرد، 28(90)، صص.35-58. magiran.com/p2003912
Dariush Pourserajian, Mohammad Saeed Taslimi, Mojtaba Amiri, Alinaghi Mashayekhi, (2019). 'Presenting an Interactive Model of Human Resources Management in Iran's Science and Technology Parks with an Emphasis on the System Dynamics Approach', Rahbord Journal, 28(90), pp.35-58. magiran.com/p2003912
داریوش پورسراجیان؛ محمدسعیدتسلیمی؛ مجتبی امیری؛ علینقی مشایخی. "ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک های علم و فناوری با تاکید بر رویکرد پویایی های سیستمی". فصلنامه راهبرد، 28 ،90 ، 1398، 35-58. magiran.com/p2003912
Dariush Pourserajian; Mohammad Saeed Taslimi; Mojtaba Amiri; Alinaghi Mashayekhi. "Presenting an Interactive Model of Human Resources Management in Iran's Science and Technology Parks with an Emphasis on the System Dynamics Approach", Rahbord Journal, 28, 90, 2019, 35-58. magiran.com/p2003912
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال