ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی صفوی، مهدی طاهری سرحوضکی، (1397). تاثیر قارچ بیمارگر حشرات، Lecanicillium longisporum روی بقاء و پراسنجه های رشد جمعیت شته مومی کلم، (.Brevicoryne brassicae (L در شرایط آزمایشگاهی، نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 38(4)، 377-388. magiran.com/p2004011
Seyed Ali Safavi , Mehdi Taheri Sarhozaki, (2019). Effects of the entomopathogenic fungus, Lecanicillium longisporum on survival and population growth parameters of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions, Journal of Entomological Society of Iran, 38(4), 377-388. magiran.com/p2004011
سیدعلی صفوی، مهدی طاهری سرحوضکی، تاثیر قارچ بیمارگر حشرات، Lecanicillium longisporum روی بقاء و پراسنجه های رشد جمعیت شته مومی کلم، (.Brevicoryne brassicae (L در شرایط آزمایشگاهی. نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 1397؛ 38(4): 377-388. magiran.com/p2004011
Seyed Ali Safavi , Mehdi Taheri Sarhozaki, Effects of the entomopathogenic fungus, Lecanicillium longisporum on survival and population growth parameters of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions, Journal of Entomological Society of Iran, 2019; 38(4): 377-388. magiran.com/p2004011
سیدعلی صفوی، مهدی طاهری سرحوضکی، "تاثیر قارچ بیمارگر حشرات، Lecanicillium longisporum روی بقاء و پراسنجه های رشد جمعیت شته مومی کلم، (.Brevicoryne brassicae (L در شرایط آزمایشگاهی"، نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران 38، شماره 4 (1397): 377-388. magiran.com/p2004011
Seyed Ali Safavi , Mehdi Taheri Sarhozaki, "Effects of the entomopathogenic fungus, Lecanicillium longisporum on survival and population growth parameters of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions", Journal of Entomological Society of Iran 38, no.4 (2019): 377-388. magiran.com/p2004011
سیدعلی صفوی، مهدی طاهری سرحوضکی، (1397). 'تاثیر قارچ بیمارگر حشرات، Lecanicillium longisporum روی بقاء و پراسنجه های رشد جمعیت شته مومی کلم، (.Brevicoryne brassicae (L در شرایط آزمایشگاهی'، نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 38(4)، صص.377-388. magiran.com/p2004011
Seyed Ali Safavi , Mehdi Taheri Sarhozaki, (2019). 'Effects of the entomopathogenic fungus, Lecanicillium longisporum on survival and population growth parameters of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions', Journal of Entomological Society of Iran, 38(4), pp.377-388. magiran.com/p2004011
سیدعلی صفوی؛ مهدی طاهری سرحوضکی. "تاثیر قارچ بیمارگر حشرات، Lecanicillium longisporum روی بقاء و پراسنجه های رشد جمعیت شته مومی کلم، (.Brevicoryne brassicae (L در شرایط آزمایشگاهی". نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 38 ،4 ، 1397، 377-388. magiran.com/p2004011
Seyed Ali Safavi ; Mehdi Taheri Sarhozaki. "Effects of the entomopathogenic fungus, Lecanicillium longisporum on survival and population growth parameters of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions", Journal of Entomological Society of Iran, 38, 4, 2019, 377-388. magiran.com/p2004011
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال