ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه اسماعیلی خلیل سرایی، ازاده ابراهیمیان پیربازاری، ندا اساسیان کلور، امین سهرابی، (1398). مدل سازی جذب سطحی متیلن بلو بر روی تفاله چای اصلاح شده با سورفکتانت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 11(1)، 41-52. magiran.com/p2004049
Fatemeh Esmaeili Khalil Saraei, Azadeh Ebrahimian Pirbazari, Neda Asasian Kolur , Amin Sohrabi, (2019). Modeling of Methylene Blue Adsorption on the Surfactant-Modified Tea Waste by the Artificial Neural Network, Journal of separation science and engineering, 11(1), 41-52. magiran.com/p2004049
فاطمه اسماعیلی خلیل سرایی، ازاده ابراهیمیان پیربازاری، ندا اساسیان کلور، امین سهرابی، مدل سازی جذب سطحی متیلن بلو بر روی تفاله چای اصلاح شده با سورفکتانت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 1398؛ 11(1): 41-52. magiran.com/p2004049
Fatemeh Esmaeili Khalil Saraei, Azadeh Ebrahimian Pirbazari, Neda Asasian Kolur , Amin Sohrabi, Modeling of Methylene Blue Adsorption on the Surfactant-Modified Tea Waste by the Artificial Neural Network, Journal of separation science and engineering, 2019; 11(1): 41-52. magiran.com/p2004049
فاطمه اسماعیلی خلیل سرایی، ازاده ابراهیمیان پیربازاری، ندا اساسیان کلور، امین سهرابی، "مدل سازی جذب سطحی متیلن بلو بر روی تفاله چای اصلاح شده با سورفکتانت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی"، نشریه علوم و مهندسی جداسازی 11، شماره 1 (1398): 41-52. magiran.com/p2004049
Fatemeh Esmaeili Khalil Saraei, Azadeh Ebrahimian Pirbazari, Neda Asasian Kolur , Amin Sohrabi, "Modeling of Methylene Blue Adsorption on the Surfactant-Modified Tea Waste by the Artificial Neural Network", Journal of separation science and engineering 11, no.1 (2019): 41-52. magiran.com/p2004049
فاطمه اسماعیلی خلیل سرایی، ازاده ابراهیمیان پیربازاری، ندا اساسیان کلور، امین سهرابی، (1398). 'مدل سازی جذب سطحی متیلن بلو بر روی تفاله چای اصلاح شده با سورفکتانت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی'، نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 11(1)، صص.41-52. magiran.com/p2004049
Fatemeh Esmaeili Khalil Saraei, Azadeh Ebrahimian Pirbazari, Neda Asasian Kolur , Amin Sohrabi, (2019). 'Modeling of Methylene Blue Adsorption on the Surfactant-Modified Tea Waste by the Artificial Neural Network', Journal of separation science and engineering, 11(1), pp.41-52. magiran.com/p2004049
فاطمه اسماعیلی خلیل سرایی؛ ازاده ابراهیمیان پیربازاری؛ ندا اساسیان کلور؛ امین سهرابی. "مدل سازی جذب سطحی متیلن بلو بر روی تفاله چای اصلاح شده با سورفکتانت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی". نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 11 ،1 ، 1398، 41-52. magiran.com/p2004049
Fatemeh Esmaeili Khalil Saraei; Azadeh Ebrahimian Pirbazari; Neda Asasian Kolur ; Amin Sohrabi. "Modeling of Methylene Blue Adsorption on the Surfactant-Modified Tea Waste by the Artificial Neural Network", Journal of separation science and engineering, 11, 1, 2019, 41-52. magiran.com/p2004049
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال