ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالقاسم توحیدی نیا، حمید ابریشمی، حمید نصیری، (1398). ارزیابی ریسک پذیری در بانکداری بدون ربا و نقش کفایت سرمایه، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 19(74)، 149-177. magiran.com/p2004148
Abolghasem Tohidinia , Hamid Abrishami, Hamid Nasiri, (2019). Theoretical Evaluating of risk taking in the Riba free banking and the role of capital adequacy in its risk management, Islamic Economy, 19(74), 149-177. magiran.com/p2004148
ابوالقاسم توحیدی نیا، حمید ابریشمی، حمید نصیری، ارزیابی ریسک پذیری در بانکداری بدون ربا و نقش کفایت سرمایه. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 1398؛ 19(74): 149-177. magiran.com/p2004148
Abolghasem Tohidinia , Hamid Abrishami, Hamid Nasiri, Theoretical Evaluating of risk taking in the Riba free banking and the role of capital adequacy in its risk management, Islamic Economy, 2019; 19(74): 149-177. magiran.com/p2004148
ابوالقاسم توحیدی نیا، حمید ابریشمی، حمید نصیری، "ارزیابی ریسک پذیری در بانکداری بدون ربا و نقش کفایت سرمایه"، فصلنامه اقتصاد اسلامی 19، شماره 74 (1398): 149-177. magiran.com/p2004148
Abolghasem Tohidinia , Hamid Abrishami, Hamid Nasiri, "Theoretical Evaluating of risk taking in the Riba free banking and the role of capital adequacy in its risk management", Islamic Economy 19, no.74 (2019): 149-177. magiran.com/p2004148
ابوالقاسم توحیدی نیا، حمید ابریشمی، حمید نصیری، (1398). 'ارزیابی ریسک پذیری در بانکداری بدون ربا و نقش کفایت سرمایه'، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 19(74)، صص.149-177. magiran.com/p2004148
Abolghasem Tohidinia , Hamid Abrishami, Hamid Nasiri, (2019). 'Theoretical Evaluating of risk taking in the Riba free banking and the role of capital adequacy in its risk management', Islamic Economy, 19(74), pp.149-177. magiran.com/p2004148
ابوالقاسم توحیدی نیا؛ حمید ابریشمی؛ حمید نصیری. "ارزیابی ریسک پذیری در بانکداری بدون ربا و نقش کفایت سرمایه". فصلنامه اقتصاد اسلامی، 19 ،74 ، 1398، 149-177. magiran.com/p2004148
Abolghasem Tohidinia ; Hamid Abrishami; Hamid Nasiri. "Theoretical Evaluating of risk taking in the Riba free banking and the role of capital adequacy in its risk management", Islamic Economy, 19, 74, 2019, 149-177. magiran.com/p2004148
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال