ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه آوازه، نصیب بابایی، سامان فرهودی، احسان الله کلته، بهاره قلی زاده، (1398). بررسی توان خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن در سال 1397، فصلنامه سلامت و مراقبت، 21(2)، 135-144. magiran.com/p2004212
M Avazeh, N Babaei, S Farhoudi, EA Kalteh, B Gholizadeh, (2019). The Study of Self-care and Related Factors in the Elderly with Chronic Diseases in 2018, Journal of Health And Care, 21(2), 135-144. magiran.com/p2004212
مرضیه آوازه، نصیب بابایی، سامان فرهودی، احسان الله کلته، بهاره قلی زاده، بررسی توان خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن در سال 1397. فصلنامه سلامت و مراقبت، 1398؛ 21(2): 135-144. magiran.com/p2004212
M Avazeh, N Babaei, S Farhoudi, EA Kalteh, B Gholizadeh, The Study of Self-care and Related Factors in the Elderly with Chronic Diseases in 2018, Journal of Health And Care, 2019; 21(2): 135-144. magiran.com/p2004212
مرضیه آوازه، نصیب بابایی، سامان فرهودی، احسان الله کلته، بهاره قلی زاده، "بررسی توان خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن در سال 1397"، فصلنامه سلامت و مراقبت 21، شماره 2 (1398): 135-144. magiran.com/p2004212
M Avazeh, N Babaei, S Farhoudi, EA Kalteh, B Gholizadeh, "The Study of Self-care and Related Factors in the Elderly with Chronic Diseases in 2018", Journal of Health And Care 21, no.2 (2019): 135-144. magiran.com/p2004212
مرضیه آوازه، نصیب بابایی، سامان فرهودی، احسان الله کلته، بهاره قلی زاده، (1398). 'بررسی توان خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن در سال 1397'، فصلنامه سلامت و مراقبت، 21(2)، صص.135-144. magiran.com/p2004212
M Avazeh, N Babaei, S Farhoudi, EA Kalteh, B Gholizadeh, (2019). 'The Study of Self-care and Related Factors in the Elderly with Chronic Diseases in 2018', Journal of Health And Care, 21(2), pp.135-144. magiran.com/p2004212
مرضیه آوازه؛ نصیب بابایی؛ سامان فرهودی؛ احسان الله کلته؛ بهاره قلی زاده. "بررسی توان خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن در سال 1397". فصلنامه سلامت و مراقبت، 21 ،2 ، 1398، 135-144. magiran.com/p2004212
M Avazeh; N Babaei; S Farhoudi; EA Kalteh; B Gholizadeh. "The Study of Self-care and Related Factors in the Elderly with Chronic Diseases in 2018", Journal of Health And Care, 21, 2, 2019, 135-144. magiran.com/p2004212
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال