ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهر علمی، فاطمه حاجی علیانی، محمدرضا اسدی، فریبا اورج زاده، علی کلانتری حصاری، بهمن رحیمی اسبویی، شیرزاد غلامی، (1398). مطالعه اثرضد مالاریایی عصاره هیدروالکلی گیاه زنجبیل (Zingiber Officinale) در موش های آلوده به پلاسمودیوم برگئی: یک مطالعه تجربی، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 18(4)، 353-364. magiran.com/p2004247
T. Elmi, F. Hajialiani, M. R. Asadi, F. Orujzadeh, A. Kalantari Hesari, B. Rahimi Esboei, Sh. Gholami, (2019). A Study on the Effect of Zingiber Officinale Hydroalcoholic Extract on Plasmodium berghei in Infected Mice: An Experimental Study, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 18(4), 353-364. magiran.com/p2004247
طاهر علمی، فاطمه حاجی علیانی، محمدرضا اسدی، فریبا اورج زاده، علی کلانتری حصاری، بهمن رحیمی اسبویی، شیرزاد غلامی، مطالعه اثرضد مالاریایی عصاره هیدروالکلی گیاه زنجبیل (Zingiber Officinale) در موش های آلوده به پلاسمودیوم برگئی: یک مطالعه تجربی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1398؛ 18(4): 353-364. magiran.com/p2004247
T. Elmi, F. Hajialiani, M. R. Asadi, F. Orujzadeh, A. Kalantari Hesari, B. Rahimi Esboei, Sh. Gholami, A Study on the Effect of Zingiber Officinale Hydroalcoholic Extract on Plasmodium berghei in Infected Mice: An Experimental Study, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2019; 18(4): 353-364. magiran.com/p2004247
طاهر علمی، فاطمه حاجی علیانی، محمدرضا اسدی، فریبا اورج زاده، علی کلانتری حصاری، بهمن رحیمی اسبویی، شیرزاد غلامی، "مطالعه اثرضد مالاریایی عصاره هیدروالکلی گیاه زنجبیل (Zingiber Officinale) در موش های آلوده به پلاسمودیوم برگئی: یک مطالعه تجربی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 18، شماره 4 (1398): 353-364. magiran.com/p2004247
T. Elmi, F. Hajialiani, M. R. Asadi, F. Orujzadeh, A. Kalantari Hesari, B. Rahimi Esboei, Sh. Gholami, "A Study on the Effect of Zingiber Officinale Hydroalcoholic Extract on Plasmodium berghei in Infected Mice: An Experimental Study", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 18, no.4 (2019): 353-364. magiran.com/p2004247
طاهر علمی، فاطمه حاجی علیانی، محمدرضا اسدی، فریبا اورج زاده، علی کلانتری حصاری، بهمن رحیمی اسبویی، شیرزاد غلامی، (1398). 'مطالعه اثرضد مالاریایی عصاره هیدروالکلی گیاه زنجبیل (Zingiber Officinale) در موش های آلوده به پلاسمودیوم برگئی: یک مطالعه تجربی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 18(4)، صص.353-364. magiran.com/p2004247
T. Elmi, F. Hajialiani, M. R. Asadi, F. Orujzadeh, A. Kalantari Hesari, B. Rahimi Esboei, Sh. Gholami, (2019). 'A Study on the Effect of Zingiber Officinale Hydroalcoholic Extract on Plasmodium berghei in Infected Mice: An Experimental Study', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 18(4), pp.353-364. magiran.com/p2004247
طاهر علمی؛ فاطمه حاجی علیانی؛ محمدرضا اسدی؛ فریبا اورج زاده؛ علی کلانتری حصاری؛ بهمن رحیمی اسبویی؛ شیرزاد غلامی. "مطالعه اثرضد مالاریایی عصاره هیدروالکلی گیاه زنجبیل (Zingiber Officinale) در موش های آلوده به پلاسمودیوم برگئی: یک مطالعه تجربی". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 18 ،4 ، 1398، 353-364. magiran.com/p2004247
T. Elmi; F. Hajialiani; M. R. Asadi; F. Orujzadeh; A. Kalantari Hesari; B. Rahimi Esboei; Sh. Gholami. "A Study on the Effect of Zingiber Officinale Hydroalcoholic Extract on Plasmodium berghei in Infected Mice: An Experimental Study", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 18, 4, 2019, 353-364. magiran.com/p2004247
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال