ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ژانت الیزابت بلک، فاطمه رضایی پور، (1398). تاثیر اصل احتیاط در حل تعارضات میان بخشی تجارت-محیط زیست بر یکپارچگی حقوق بین الملل، نشریه مطالعات حقوق عمومی، 49(4)، 1003-1023. magiran.com/p2004282
Janet Elizabeth Blake, Fatemeh Rezaipour , (2019). An Examination of the Impact of Precautionary Principle in Cross-Sectoral Trade-Environment Dispute Settlement on the Unity of International Law, Public Law Studies Quarterly, 49(4), 1003-1023. magiran.com/p2004282
ژانت الیزابت بلک، فاطمه رضایی پور، تاثیر اصل احتیاط در حل تعارضات میان بخشی تجارت-محیط زیست بر یکپارچگی حقوق بین الملل. نشریه مطالعات حقوق عمومی، 1398؛ 49(4): 1003-1023. magiran.com/p2004282
Janet Elizabeth Blake, Fatemeh Rezaipour , An Examination of the Impact of Precautionary Principle in Cross-Sectoral Trade-Environment Dispute Settlement on the Unity of International Law, Public Law Studies Quarterly, 2019; 49(4): 1003-1023. magiran.com/p2004282
ژانت الیزابت بلک، فاطمه رضایی پور، "تاثیر اصل احتیاط در حل تعارضات میان بخشی تجارت-محیط زیست بر یکپارچگی حقوق بین الملل"، نشریه مطالعات حقوق عمومی 49، شماره 4 (1398): 1003-1023. magiran.com/p2004282
Janet Elizabeth Blake, Fatemeh Rezaipour , "An Examination of the Impact of Precautionary Principle in Cross-Sectoral Trade-Environment Dispute Settlement on the Unity of International Law", Public Law Studies Quarterly 49, no.4 (2019): 1003-1023. magiran.com/p2004282
ژانت الیزابت بلک، فاطمه رضایی پور، (1398). 'تاثیر اصل احتیاط در حل تعارضات میان بخشی تجارت-محیط زیست بر یکپارچگی حقوق بین الملل'، نشریه مطالعات حقوق عمومی، 49(4)، صص.1003-1023. magiran.com/p2004282
Janet Elizabeth Blake, Fatemeh Rezaipour , (2019). 'An Examination of the Impact of Precautionary Principle in Cross-Sectoral Trade-Environment Dispute Settlement on the Unity of International Law', Public Law Studies Quarterly, 49(4), pp.1003-1023. magiran.com/p2004282
ژانت الیزابت بلک؛ فاطمه رضایی پور. "تاثیر اصل احتیاط در حل تعارضات میان بخشی تجارت-محیط زیست بر یکپارچگی حقوق بین الملل". نشریه مطالعات حقوق عمومی، 49 ،4 ، 1398، 1003-1023. magiran.com/p2004282
Janet Elizabeth Blake; Fatemeh Rezaipour . "An Examination of the Impact of Precautionary Principle in Cross-Sectoral Trade-Environment Dispute Settlement on the Unity of International Law", Public Law Studies Quarterly, 49, 4, 2019, 1003-1023. magiran.com/p2004282
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال