ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهتاب دقیق، سید حسام الدین لسانی، (1398). بررسی اقدامات تلافی جویانه علیه اموال فرهنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، نشریه مطالعات حقوق عمومی، 49(4)، 1249-1265. magiran.com/p2004294
Mahtab Daghigh, Seyyed Hesamoddin Lesani , (2019). Reprisals against Cultural Property in compliance with International Law, Public Law Studies Quarterly, 49(4), 1249-1265. magiran.com/p2004294
مهتاب دقیق، سید حسام الدین لسانی، بررسی اقدامات تلافی جویانه علیه اموال فرهنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه. نشریه مطالعات حقوق عمومی، 1398؛ 49(4): 1249-1265. magiran.com/p2004294
Mahtab Daghigh, Seyyed Hesamoddin Lesani , Reprisals against Cultural Property in compliance with International Law, Public Law Studies Quarterly, 2019; 49(4): 1249-1265. magiran.com/p2004294
مهتاب دقیق، سید حسام الدین لسانی، "بررسی اقدامات تلافی جویانه علیه اموال فرهنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه"، نشریه مطالعات حقوق عمومی 49، شماره 4 (1398): 1249-1265. magiran.com/p2004294
Mahtab Daghigh, Seyyed Hesamoddin Lesani , "Reprisals against Cultural Property in compliance with International Law", Public Law Studies Quarterly 49, no.4 (2019): 1249-1265. magiran.com/p2004294
مهتاب دقیق، سید حسام الدین لسانی، (1398). 'بررسی اقدامات تلافی جویانه علیه اموال فرهنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه'، نشریه مطالعات حقوق عمومی، 49(4)، صص.1249-1265. magiran.com/p2004294
Mahtab Daghigh, Seyyed Hesamoddin Lesani , (2019). 'Reprisals against Cultural Property in compliance with International Law', Public Law Studies Quarterly, 49(4), pp.1249-1265. magiran.com/p2004294
مهتاب دقیق؛ سید حسام الدین لسانی. "بررسی اقدامات تلافی جویانه علیه اموال فرهنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه". نشریه مطالعات حقوق عمومی، 49 ،4 ، 1398، 1249-1265. magiran.com/p2004294
Mahtab Daghigh; Seyyed Hesamoddin Lesani . "Reprisals against Cultural Property in compliance with International Law", Public Law Studies Quarterly, 49, 4, 2019, 1249-1265. magiran.com/p2004294
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال