ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی عبدالمالکی، مسعود راعی دهقی، امیر محمودی، علیرضا آرش پور، (1398). قاعده عرفی مصونیت سران دولت ها: ارزیابی ماده 27 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در پرتو قضیه سودان، نشریه مطالعات حقوق عمومی، 49(4)، 1309-1327. magiran.com/p2004297
Mahdi Abdulmaleki , Masoud Raei, Amir Mahmoody, Alireza Arashpour, (2019). Customary Rule of Immunity of Heads of States: An Appraisal on the Art 27 of Statute of International Criminal Court In The Light of Sudan's Situation, Public Law Studies Quarterly, 49(4), 1309-1327. magiran.com/p2004297
مهدی عبدالمالکی، مسعود راعی دهقی، امیر محمودی، علیرضا آرش پور، قاعده عرفی مصونیت سران دولت ها: ارزیابی ماده 27 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در پرتو قضیه سودان. نشریه مطالعات حقوق عمومی، 1398؛ 49(4): 1309-1327. magiran.com/p2004297
Mahdi Abdulmaleki , Masoud Raei, Amir Mahmoody, Alireza Arashpour, Customary Rule of Immunity of Heads of States: An Appraisal on the Art 27 of Statute of International Criminal Court In The Light of Sudan's Situation, Public Law Studies Quarterly, 2019; 49(4): 1309-1327. magiran.com/p2004297
مهدی عبدالمالکی، مسعود راعی دهقی، امیر محمودی، علیرضا آرش پور، "قاعده عرفی مصونیت سران دولت ها: ارزیابی ماده 27 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در پرتو قضیه سودان"، نشریه مطالعات حقوق عمومی 49، شماره 4 (1398): 1309-1327. magiran.com/p2004297
Mahdi Abdulmaleki , Masoud Raei, Amir Mahmoody, Alireza Arashpour, "Customary Rule of Immunity of Heads of States: An Appraisal on the Art 27 of Statute of International Criminal Court In The Light of Sudan's Situation", Public Law Studies Quarterly 49, no.4 (2019): 1309-1327. magiran.com/p2004297
مهدی عبدالمالکی، مسعود راعی دهقی، امیر محمودی، علیرضا آرش پور، (1398). 'قاعده عرفی مصونیت سران دولت ها: ارزیابی ماده 27 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در پرتو قضیه سودان'، نشریه مطالعات حقوق عمومی، 49(4)، صص.1309-1327. magiran.com/p2004297
Mahdi Abdulmaleki , Masoud Raei, Amir Mahmoody, Alireza Arashpour, (2019). 'Customary Rule of Immunity of Heads of States: An Appraisal on the Art 27 of Statute of International Criminal Court In The Light of Sudan's Situation', Public Law Studies Quarterly, 49(4), pp.1309-1327. magiran.com/p2004297
مهدی عبدالمالکی؛ مسعود راعی دهقی؛ امیر محمودی؛ علیرضا آرش پور. "قاعده عرفی مصونیت سران دولت ها: ارزیابی ماده 27 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در پرتو قضیه سودان". نشریه مطالعات حقوق عمومی، 49 ،4 ، 1398، 1309-1327. magiran.com/p2004297
Mahdi Abdulmaleki ; Masoud Raei; Amir Mahmoody; Alireza Arashpour. "Customary Rule of Immunity of Heads of States: An Appraisal on the Art 27 of Statute of International Criminal Court In The Light of Sudan's Situation", Public Law Studies Quarterly, 49, 4, 2019, 1309-1327. magiran.com/p2004297
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال