ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آیلا نادی، لاله رومیانی، منصوره قائنی، (1398). تاثیر سینرژیستیک نایسین و اسانس دارچین (Cinnamomum verum) بر رشد لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garvieae) در فیله قزل آلای رنگین کمان، مجله تحقیقات دامپزشکی، 74(2)، 209-218. magiran.com/p2004314
Laleh Roomiani, Laleh Roomiani , Mansoreh Ghaeni, (2019). Synergistic Effect of Nisin and Cinnamon Essential oil (Cinnamomum verum) on the Growth of Lactococcus garvieae in Fish Fillets of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss), Journal of Veterinary Research, 74(2), 209-218. magiran.com/p2004314
آیلا نادی، لاله رومیانی، منصوره قائنی، تاثیر سینرژیستیک نایسین و اسانس دارچین (Cinnamomum verum) بر رشد لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garvieae) در فیله قزل آلای رنگین کمان. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1398؛ 74(2): 209-218. magiran.com/p2004314
Laleh Roomiani, Laleh Roomiani , Mansoreh Ghaeni, Synergistic Effect of Nisin and Cinnamon Essential oil (Cinnamomum verum) on the Growth of Lactococcus garvieae in Fish Fillets of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss), Journal of Veterinary Research, 2019; 74(2): 209-218. magiran.com/p2004314
آیلا نادی، لاله رومیانی، منصوره قائنی، "تاثیر سینرژیستیک نایسین و اسانس دارچین (Cinnamomum verum) بر رشد لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garvieae) در فیله قزل آلای رنگین کمان"، مجله تحقیقات دامپزشکی 74، شماره 2 (1398): 209-218. magiran.com/p2004314
Laleh Roomiani, Laleh Roomiani , Mansoreh Ghaeni, "Synergistic Effect of Nisin and Cinnamon Essential oil (Cinnamomum verum) on the Growth of Lactococcus garvieae in Fish Fillets of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", Journal of Veterinary Research 74, no.2 (2019): 209-218. magiran.com/p2004314
آیلا نادی، لاله رومیانی، منصوره قائنی، (1398). 'تاثیر سینرژیستیک نایسین و اسانس دارچین (Cinnamomum verum) بر رشد لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garvieae) در فیله قزل آلای رنگین کمان'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 74(2)، صص.209-218. magiran.com/p2004314
Laleh Roomiani, Laleh Roomiani , Mansoreh Ghaeni, (2019). 'Synergistic Effect of Nisin and Cinnamon Essential oil (Cinnamomum verum) on the Growth of Lactococcus garvieae in Fish Fillets of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)', Journal of Veterinary Research, 74(2), pp.209-218. magiran.com/p2004314
آیلا نادی؛ لاله رومیانی؛ منصوره قائنی. "تاثیر سینرژیستیک نایسین و اسانس دارچین (Cinnamomum verum) بر رشد لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garvieae) در فیله قزل آلای رنگین کمان". مجله تحقیقات دامپزشکی، 74 ،2 ، 1398، 209-218. magiran.com/p2004314
Laleh Roomiani; Laleh Roomiani ; Mansoreh Ghaeni. "Synergistic Effect of Nisin and Cinnamon Essential oil (Cinnamomum verum) on the Growth of Lactococcus garvieae in Fish Fillets of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", Journal of Veterinary Research, 74, 2, 2019, 209-218. magiran.com/p2004314
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال