ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mohammad Ali Motafakker Aazad , Reza Ranjpour, Mohsen Pourebadolahan, Mehdi Asali, Seied Taher Partovi Alanagh, (2019). Calculating Commission Fee for the Distribution of Gasoline and Gas Oil by Private Sector in Iran: A Proposal for Restructuring Iranian Petroleum Products Market, Journal of Petroleum Business Review, 2(2), 38-51. magiran.com/p2004443
Mohammad Ali Motafakker Aazad , Reza Ranjpour, Mohsen Pourebadolahan, Mehdi Asali, Seied Taher Partovi Alanagh, Calculating Commission Fee for the Distribution of Gasoline and Gas Oil by Private Sector in Iran: A Proposal for Restructuring Iranian Petroleum Products Market, Journal of Petroleum Business Review, 2019; 2(2): 38-51. magiran.com/p2004443
Mohammad Ali Motafakker Aazad , Reza Ranjpour, Mohsen Pourebadolahan, Mehdi Asali, Seied Taher Partovi Alanagh, "Calculating Commission Fee for the Distribution of Gasoline and Gas Oil by Private Sector in Iran: A Proposal for Restructuring Iranian Petroleum Products Market", Journal of Petroleum Business Review 2, no.2 (2019): 38-51. magiran.com/p2004443
Mohammad Ali Motafakker Aazad , Reza Ranjpour, Mohsen Pourebadolahan, Mehdi Asali, Seied Taher Partovi Alanagh, (2019). 'Calculating Commission Fee for the Distribution of Gasoline and Gas Oil by Private Sector in Iran: A Proposal for Restructuring Iranian Petroleum Products Market', Journal of Petroleum Business Review, 2(2), pp.38-51. magiran.com/p2004443
Mohammad Ali Motafakker Aazad ; Reza Ranjpour; Mohsen Pourebadolahan; Mehdi Asali; Seied Taher Partovi Alanagh. "Calculating Commission Fee for the Distribution of Gasoline and Gas Oil by Private Sector in Iran: A Proposal for Restructuring Iranian Petroleum Products Market", Journal of Petroleum Business Review, 2, 2, 2019, 38-51. magiran.com/p2004443
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال