ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمن پناهی، مهدی رضایی، فرشته عثمانی، علی رمضان خانی، شمس الدین نیک نامی، عرفان جوان مردی، (1398). بررسی ارتباط بین مهارت های سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27(2)، 11-20. magiran.com/p2004683
Rahman Panahi, Ali Ramzankhani, Mehdi Rezaie, Fereshteh Osmani, Erfan Javanmardi, Shamsadin Niknami, (2019). Relationship between Health Literacy Skills and Adoption of Preventive Smoking Behaviors among University Students, Ilam University of Medical Science, 27(2), 11-20. magiran.com/p2004683
رحمن پناهی، مهدی رضایی، فرشته عثمانی، علی رمضان خانی، شمس الدین نیک نامی، عرفان جوان مردی، بررسی ارتباط بین مهارت های سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1398؛ 27(2): 11-20. magiran.com/p2004683
Rahman Panahi, Ali Ramzankhani, Mehdi Rezaie, Fereshteh Osmani, Erfan Javanmardi, Shamsadin Niknami, Relationship between Health Literacy Skills and Adoption of Preventive Smoking Behaviors among University Students, Ilam University of Medical Science, 2019; 27(2): 11-20. magiran.com/p2004683
رحمن پناهی، مهدی رضایی، فرشته عثمانی، علی رمضان خانی، شمس الدین نیک نامی، عرفان جوان مردی، "بررسی ارتباط بین مهارت های سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 27، شماره 2 (1398): 11-20. magiran.com/p2004683
Rahman Panahi, Ali Ramzankhani, Mehdi Rezaie, Fereshteh Osmani, Erfan Javanmardi, Shamsadin Niknami, "Relationship between Health Literacy Skills and Adoption of Preventive Smoking Behaviors among University Students", Ilam University of Medical Science 27, no.2 (2019): 11-20. magiran.com/p2004683
رحمن پناهی، مهدی رضایی، فرشته عثمانی، علی رمضان خانی، شمس الدین نیک نامی، عرفان جوان مردی، (1398). 'بررسی ارتباط بین مهارت های سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27(2)، صص.11-20. magiran.com/p2004683
Rahman Panahi, Ali Ramzankhani, Mehdi Rezaie, Fereshteh Osmani, Erfan Javanmardi, Shamsadin Niknami, (2019). 'Relationship between Health Literacy Skills and Adoption of Preventive Smoking Behaviors among University Students', Ilam University of Medical Science, 27(2), pp.11-20. magiran.com/p2004683
رحمن پناهی؛ مهدی رضایی؛ فرشته عثمانی؛ علی رمضان خانی؛ شمس الدین نیک نامی؛ عرفان جوان مردی. "بررسی ارتباط بین مهارت های سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27 ،2 ، 1398، 11-20. magiran.com/p2004683
Rahman Panahi; Ali Ramzankhani; Mehdi Rezaie; Fereshteh Osmani; Erfan Javanmardi; Shamsadin Niknami. "Relationship between Health Literacy Skills and Adoption of Preventive Smoking Behaviors among University Students", Ilam University of Medical Science, 27, 2, 2019, 11-20. magiran.com/p2004683
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال