ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
همت مقصودی، امیرحسین لادن، (1398). ارزیابی اثرداروی پنتوکسی فیلین روی سطح سرمی بیومارکرهایالتهابی در بیماران دچار سوختگی بالای 40 درصد، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27(2)، 93-101. magiran.com/p2004691
Hemmat Maghsoodi, Amir Hossein Ladan, (2019). Evaluation of the Effect of Pentoxifylline on Inflammatory Biomarker Serum Levels in Patients withBurn Injuries above 40%, Ilam University of Medical Science, 27(2), 93-101. magiran.com/p2004691
همت مقصودی، امیرحسین لادن، ارزیابی اثرداروی پنتوکسی فیلین روی سطح سرمی بیومارکرهایالتهابی در بیماران دچار سوختگی بالای 40 درصد. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1398؛ 27(2): 93-101. magiran.com/p2004691
Hemmat Maghsoodi, Amir Hossein Ladan, Evaluation of the Effect of Pentoxifylline on Inflammatory Biomarker Serum Levels in Patients withBurn Injuries above 40%, Ilam University of Medical Science, 2019; 27(2): 93-101. magiran.com/p2004691
همت مقصودی، امیرحسین لادن، "ارزیابی اثرداروی پنتوکسی فیلین روی سطح سرمی بیومارکرهایالتهابی در بیماران دچار سوختگی بالای 40 درصد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 27، شماره 2 (1398): 93-101. magiran.com/p2004691
Hemmat Maghsoodi, Amir Hossein Ladan, "Evaluation of the Effect of Pentoxifylline on Inflammatory Biomarker Serum Levels in Patients withBurn Injuries above 40%", Ilam University of Medical Science 27, no.2 (2019): 93-101. magiran.com/p2004691
همت مقصودی، امیرحسین لادن، (1398). 'ارزیابی اثرداروی پنتوکسی فیلین روی سطح سرمی بیومارکرهایالتهابی در بیماران دچار سوختگی بالای 40 درصد'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27(2)، صص.93-101. magiran.com/p2004691
Hemmat Maghsoodi, Amir Hossein Ladan, (2019). 'Evaluation of the Effect of Pentoxifylline on Inflammatory Biomarker Serum Levels in Patients withBurn Injuries above 40%', Ilam University of Medical Science, 27(2), pp.93-101. magiran.com/p2004691
همت مقصودی؛ امیرحسین لادن. "ارزیابی اثرداروی پنتوکسی فیلین روی سطح سرمی بیومارکرهایالتهابی در بیماران دچار سوختگی بالای 40 درصد". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27 ،2 ، 1398، 93-101. magiran.com/p2004691
Hemmat Maghsoodi; Amir Hossein Ladan. "Evaluation of the Effect of Pentoxifylline on Inflammatory Biomarker Serum Levels in Patients withBurn Injuries above 40%", Ilam University of Medical Science, 27, 2, 2019, 93-101. magiran.com/p2004691
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال