ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیرا حاتمی، غلامرضا دهقان، فرشته علوی، (1398). اثرات حفاظتی عصاره زعفران«Crocus Sativus» بر کاهش استرساکسیداتیو طی بیماری پارکینسون در رت های نر، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27(2)، 148-158. magiran.com/p2004696
Homeira Hatami, Golamreza Dehghan, Fereshteh Alavi, (2019). The Protective Effects of Saffron Extract "Crocus sativus'' on Oxidative Stress Reduction in Male Rats with Parkinson’s Disease, Ilam University of Medical Science, 27(2), 148-158. magiran.com/p2004696
حمیرا حاتمی، غلامرضا دهقان، فرشته علوی، اثرات حفاظتی عصاره زعفران«Crocus Sativus» بر کاهش استرساکسیداتیو طی بیماری پارکینسون در رت های نر. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1398؛ 27(2): 148-158. magiran.com/p2004696
Homeira Hatami, Golamreza Dehghan, Fereshteh Alavi, The Protective Effects of Saffron Extract "Crocus sativus'' on Oxidative Stress Reduction in Male Rats with Parkinson’s Disease, Ilam University of Medical Science, 2019; 27(2): 148-158. magiran.com/p2004696
حمیرا حاتمی، غلامرضا دهقان، فرشته علوی، "اثرات حفاظتی عصاره زعفران«Crocus Sativus» بر کاهش استرساکسیداتیو طی بیماری پارکینسون در رت های نر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 27، شماره 2 (1398): 148-158. magiran.com/p2004696
Homeira Hatami, Golamreza Dehghan, Fereshteh Alavi, "The Protective Effects of Saffron Extract "Crocus sativus'' on Oxidative Stress Reduction in Male Rats with Parkinson’s Disease", Ilam University of Medical Science 27, no.2 (2019): 148-158. magiran.com/p2004696
حمیرا حاتمی، غلامرضا دهقان، فرشته علوی، (1398). 'اثرات حفاظتی عصاره زعفران«Crocus Sativus» بر کاهش استرساکسیداتیو طی بیماری پارکینسون در رت های نر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27(2)، صص.148-158. magiran.com/p2004696
Homeira Hatami, Golamreza Dehghan, Fereshteh Alavi, (2019). 'The Protective Effects of Saffron Extract "Crocus sativus'' on Oxidative Stress Reduction in Male Rats with Parkinson’s Disease', Ilam University of Medical Science, 27(2), pp.148-158. magiran.com/p2004696
حمیرا حاتمی؛ غلامرضا دهقان؛ فرشته علوی. "اثرات حفاظتی عصاره زعفران«Crocus Sativus» بر کاهش استرساکسیداتیو طی بیماری پارکینسون در رت های نر". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27 ،2 ، 1398، 148-158. magiran.com/p2004696
Homeira Hatami; Golamreza Dehghan; Fereshteh Alavi. "The Protective Effects of Saffron Extract "Crocus sativus'' on Oxidative Stress Reduction in Male Rats with Parkinson’s Disease", Ilam University of Medical Science, 27, 2, 2019, 148-158. magiran.com/p2004696
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال