ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدرضی موسوی گیلانی، مسلم کامیاب، (1398). بررسی و نقد نظریه دوایت.م دونالدسن در تبیین اصالت مهدویت، فصلنامه عصر آدینه، 10(24)، 37-59. magiran.com/p2004852
Dr. Seyed Razi Mousavi Gillani, Moslem Kamyab, (2019). Reviewing and Criticizing Dwight M. Donaldson’s Theory on the Explanation of the Authenticity of Mahdism, , 10(24), 37-59. magiran.com/p2004852
سیدرضی موسوی گیلانی، مسلم کامیاب، بررسی و نقد نظریه دوایت.م دونالدسن در تبیین اصالت مهدویت. فصلنامه عصر آدینه، 1398؛ 10(24): 37-59. magiran.com/p2004852
Dr. Seyed Razi Mousavi Gillani, Moslem Kamyab, Reviewing and Criticizing Dwight M. Donaldson’s Theory on the Explanation of the Authenticity of Mahdism, , 2019; 10(24): 37-59. magiran.com/p2004852
سیدرضی موسوی گیلانی، مسلم کامیاب، "بررسی و نقد نظریه دوایت.م دونالدسن در تبیین اصالت مهدویت"، فصلنامه عصر آدینه 10، شماره 24 (1398): 37-59. magiran.com/p2004852
Dr. Seyed Razi Mousavi Gillani, Moslem Kamyab, "Reviewing and Criticizing Dwight M. Donaldson’s Theory on the Explanation of the Authenticity of Mahdism", 10, no.24 (2019): 37-59. magiran.com/p2004852
سیدرضی موسوی گیلانی، مسلم کامیاب، (1398). 'بررسی و نقد نظریه دوایت.م دونالدسن در تبیین اصالت مهدویت'، فصلنامه عصر آدینه، 10(24)، صص.37-59. magiran.com/p2004852
Dr. Seyed Razi Mousavi Gillani, Moslem Kamyab, (2019). 'Reviewing and Criticizing Dwight M. Donaldson’s Theory on the Explanation of the Authenticity of Mahdism', , 10(24), pp.37-59. magiran.com/p2004852
سیدرضی موسوی گیلانی؛ مسلم کامیاب. "بررسی و نقد نظریه دوایت.م دونالدسن در تبیین اصالت مهدویت". فصلنامه عصر آدینه، 10 ،24 ، 1398، 37-59. magiran.com/p2004852
Dr. Seyed Razi Mousavi Gillani; Moslem Kamyab. "Reviewing and Criticizing Dwight M. Donaldson’s Theory on the Explanation of the Authenticity of Mahdism", , 10, 24, 2019, 37-59. magiran.com/p2004852
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال