ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید پروانه پور، سعید بینای مطلق ، (1398). تمایز معنای فلسفی بلاغی دو اصطلاح انارگیا و انرگیا و اهمیت آن برای فهم اکفراسیس در مطالعات کلمه-تصویر، دو فصلنامه شناخت، 11(1)، 23-44. magiran.com/p2004964
Majid Parvanehpour, Said Binayemotlagh , (2019). The Distinction between the Philosophical- Rhetorical Meanings of the two terms Enargeia and Energeia and their Importance for Understanding Ekphrasis in Word-Image Studies, Journal of Recognition, 11(1), 23-44. magiran.com/p2004964
مجید پروانه پور، سعید بینای مطلق ، تمایز معنای فلسفی بلاغی دو اصطلاح انارگیا و انرگیا و اهمیت آن برای فهم اکفراسیس در مطالعات کلمه-تصویر. دو فصلنامه شناخت، 1398؛ 11(1): 23-44. magiran.com/p2004964
Majid Parvanehpour, Said Binayemotlagh , The Distinction between the Philosophical- Rhetorical Meanings of the two terms Enargeia and Energeia and their Importance for Understanding Ekphrasis in Word-Image Studies, Journal of Recognition, 2019; 11(1): 23-44. magiran.com/p2004964
مجید پروانه پور، سعید بینای مطلق ، "تمایز معنای فلسفی بلاغی دو اصطلاح انارگیا و انرگیا و اهمیت آن برای فهم اکفراسیس در مطالعات کلمه-تصویر"، دو فصلنامه شناخت 11، شماره 1 (1398): 23-44. magiran.com/p2004964
Majid Parvanehpour, Said Binayemotlagh , "The Distinction between the Philosophical- Rhetorical Meanings of the two terms Enargeia and Energeia and their Importance for Understanding Ekphrasis in Word-Image Studies", Journal of Recognition 11, no.1 (2019): 23-44. magiran.com/p2004964
مجید پروانه پور، سعید بینای مطلق ، (1398). 'تمایز معنای فلسفی بلاغی دو اصطلاح انارگیا و انرگیا و اهمیت آن برای فهم اکفراسیس در مطالعات کلمه-تصویر'، دو فصلنامه شناخت، 11(1)، صص.23-44. magiran.com/p2004964
Majid Parvanehpour, Said Binayemotlagh , (2019). 'The Distinction between the Philosophical- Rhetorical Meanings of the two terms Enargeia and Energeia and their Importance for Understanding Ekphrasis in Word-Image Studies', Journal of Recognition, 11(1), pp.23-44. magiran.com/p2004964
مجید پروانه پور؛ سعید بینای مطلق . "تمایز معنای فلسفی بلاغی دو اصطلاح انارگیا و انرگیا و اهمیت آن برای فهم اکفراسیس در مطالعات کلمه-تصویر". دو فصلنامه شناخت، 11 ،1 ، 1398، 23-44. magiran.com/p2004964
Majid Parvanehpour; Said Binayemotlagh . "The Distinction between the Philosophical- Rhetorical Meanings of the two terms Enargeia and Energeia and their Importance for Understanding Ekphrasis in Word-Image Studies", Journal of Recognition, 11, 1, 2019, 23-44. magiran.com/p2004964
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال