ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین ساکت، (1398). تصورات تاریخی افلاطون از پیشینیان و ارتباط آن با ریشه شناسی، دو فصلنامه شناخت، 11(1)، 137-164. magiran.com/p2005000
AmirHosein Saket, (2019). Plato’s Historical Conception of Ancestors and its Relation to Etymology, Journal of Recognition, 11(1), 137-164. magiran.com/p2005000
امیرحسین ساکت، تصورات تاریخی افلاطون از پیشینیان و ارتباط آن با ریشه شناسی. دو فصلنامه شناخت، 1398؛ 11(1): 137-164. magiran.com/p2005000
AmirHosein Saket, Plato’s Historical Conception of Ancestors and its Relation to Etymology, Journal of Recognition, 2019; 11(1): 137-164. magiran.com/p2005000
امیرحسین ساکت، "تصورات تاریخی افلاطون از پیشینیان و ارتباط آن با ریشه شناسی"، دو فصلنامه شناخت 11، شماره 1 (1398): 137-164. magiran.com/p2005000
AmirHosein Saket, "Plato’s Historical Conception of Ancestors and its Relation to Etymology", Journal of Recognition 11, no.1 (2019): 137-164. magiran.com/p2005000
امیرحسین ساکت، (1398). 'تصورات تاریخی افلاطون از پیشینیان و ارتباط آن با ریشه شناسی'، دو فصلنامه شناخت، 11(1)، صص.137-164. magiran.com/p2005000
AmirHosein Saket, (2019). 'Plato’s Historical Conception of Ancestors and its Relation to Etymology', Journal of Recognition, 11(1), pp.137-164. magiran.com/p2005000
امیرحسین ساکت. "تصورات تاریخی افلاطون از پیشینیان و ارتباط آن با ریشه شناسی". دو فصلنامه شناخت، 11 ،1 ، 1398، 137-164. magiran.com/p2005000
AmirHosein Saket. "Plato’s Historical Conception of Ancestors and its Relation to Etymology", Journal of Recognition, 11, 1, 2019, 137-164. magiran.com/p2005000
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال