ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حسین جهانگیر، مهناز ابوالقاسمی، (1398). تعیین تابع توزیع احتمالاتی مناسب بر اساس مقایسه دو شاخص خشکسالی SPI و SPEI در استان تهران، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8(23)، 1-16. magiran.com/p2005097
Mohammad Hossein Jahangir, Mahnaz Abolghasemi, (2019). Determining the most appropriate probability distribution function for calculate and compare the SPEI and SPI drought index in Tehran, Desert Ecosystem Engineering Journal, 8(23), 1-16. magiran.com/p2005097
محمد حسین جهانگیر، مهناز ابوالقاسمی، تعیین تابع توزیع احتمالاتی مناسب بر اساس مقایسه دو شاخص خشکسالی SPI و SPEI در استان تهران. نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1398؛ 8(23): 1-16. magiran.com/p2005097
Mohammad Hossein Jahangir, Mahnaz Abolghasemi, Determining the most appropriate probability distribution function for calculate and compare the SPEI and SPI drought index in Tehran, Desert Ecosystem Engineering Journal, 2019; 8(23): 1-16. magiran.com/p2005097
محمد حسین جهانگیر، مهناز ابوالقاسمی، "تعیین تابع توزیع احتمالاتی مناسب بر اساس مقایسه دو شاخص خشکسالی SPI و SPEI در استان تهران"، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 8، شماره 23 (1398): 1-16. magiran.com/p2005097
Mohammad Hossein Jahangir, Mahnaz Abolghasemi, "Determining the most appropriate probability distribution function for calculate and compare the SPEI and SPI drought index in Tehran", Desert Ecosystem Engineering Journal 8, no.23 (2019): 1-16. magiran.com/p2005097
محمد حسین جهانگیر، مهناز ابوالقاسمی، (1398). 'تعیین تابع توزیع احتمالاتی مناسب بر اساس مقایسه دو شاخص خشکسالی SPI و SPEI در استان تهران'، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8(23)، صص.1-16. magiran.com/p2005097
Mohammad Hossein Jahangir, Mahnaz Abolghasemi, (2019). 'Determining the most appropriate probability distribution function for calculate and compare the SPEI and SPI drought index in Tehran', Desert Ecosystem Engineering Journal, 8(23), pp.1-16. magiran.com/p2005097
محمد حسین جهانگیر؛ مهناز ابوالقاسمی. "تعیین تابع توزیع احتمالاتی مناسب بر اساس مقایسه دو شاخص خشکسالی SPI و SPEI در استان تهران". نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8 ،23 ، 1398، 1-16. magiran.com/p2005097
Mohammad Hossein Jahangir; Mahnaz Abolghasemi. "Determining the most appropriate probability distribution function for calculate and compare the SPEI and SPI drought index in Tehran", Desert Ecosystem Engineering Journal, 8, 23, 2019, 1-16. magiran.com/p2005097
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال