ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عمر فاروق، م ش، مصطفی آزاد، محمد امین، (1398). ازدیاد درون شیشه ای گل شاخه بریده Muscari armeniacum Leichtl. ex Bak. از مسیر تکثیر مستقیم سوخک، فصلنامه گیاهان زینتی، 9(2)، 105-114. magiran.com/p2005136
Md Omar Faruq , Md Shahinozzaman, Mustafa Azad, Muhammad Amin, (2019). In vitro Propagation of a Cut Flower Variety Muscari armeniacum Leichtl. ex Bak. Through Direct Bulblet Proliferation Pathways, Journal of Ornamental Plants, 9(2), 105-114. magiran.com/p2005136
عمر فاروق، م ش، مصطفی آزاد، محمد امین، ازدیاد درون شیشه ای گل شاخه بریده Muscari armeniacum Leichtl. ex Bak. از مسیر تکثیر مستقیم سوخک. فصلنامه گیاهان زینتی، 1398؛ 9(2): 105-114. magiran.com/p2005136
Md Omar Faruq , Md Shahinozzaman, Mustafa Azad, Muhammad Amin, In vitro Propagation of a Cut Flower Variety Muscari armeniacum Leichtl. ex Bak. Through Direct Bulblet Proliferation Pathways, Journal of Ornamental Plants, 2019; 9(2): 105-114. magiran.com/p2005136
عمر فاروق، م ش، مصطفی آزاد، محمد امین، "ازدیاد درون شیشه ای گل شاخه بریده Muscari armeniacum Leichtl. ex Bak. از مسیر تکثیر مستقیم سوخک"، فصلنامه گیاهان زینتی 9، شماره 2 (1398): 105-114. magiran.com/p2005136
Md Omar Faruq , Md Shahinozzaman, Mustafa Azad, Muhammad Amin, "In vitro Propagation of a Cut Flower Variety Muscari armeniacum Leichtl. ex Bak. Through Direct Bulblet Proliferation Pathways", Journal of Ornamental Plants 9, no.2 (2019): 105-114. magiran.com/p2005136
عمر فاروق، م ش، مصطفی آزاد، محمد امین، (1398). 'ازدیاد درون شیشه ای گل شاخه بریده Muscari armeniacum Leichtl. ex Bak. از مسیر تکثیر مستقیم سوخک'، فصلنامه گیاهان زینتی، 9(2)، صص.105-114. magiran.com/p2005136
Md Omar Faruq , Md Shahinozzaman, Mustafa Azad, Muhammad Amin, (2019). 'In vitro Propagation of a Cut Flower Variety Muscari armeniacum Leichtl. ex Bak. Through Direct Bulblet Proliferation Pathways', Journal of Ornamental Plants, 9(2), pp.105-114. magiran.com/p2005136
عمر فاروق؛ م ش؛ مصطفی آزاد؛ محمد امین. "ازدیاد درون شیشه ای گل شاخه بریده Muscari armeniacum Leichtl. ex Bak. از مسیر تکثیر مستقیم سوخک". فصلنامه گیاهان زینتی، 9 ،2 ، 1398، 105-114. magiran.com/p2005136
Md Omar Faruq ; Md Shahinozzaman; Mustafa Azad; Muhammad Amin. "In vitro Propagation of a Cut Flower Variety Muscari armeniacum Leichtl. ex Bak. Through Direct Bulblet Proliferation Pathways", Journal of Ornamental Plants, 9, 2, 2019, 105-114. magiran.com/p2005136
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال