ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریما مهجوری، اصغر ابراهیم زاده ، محمدباقر حسن پور اقدم، محمد علی اعظمی موالو، (1398). تاثیر تیمار پس ‍از برداشت گابا روی برخی از ویژگی های فیزیکوشیمیایی گل بریده آنتوریوم تحت انبارداری با دماهای پائین، فصلنامه گیاهان زینتی، 9(2)، 115-127. magiran.com/p2005137
Farima Mahjoory, Asghar Ebrahimzadeh , Mohammad Bagher Hassanpouraghdam, Mohammad Ali Aazami Mavaloo, (2019). Postharvest GABA Application Effects on Some Biochemical Characteristics of Anthurium Cut Flowers under Cold Storage Conditions, Journal of Ornamental Plants, 9(2), 115-127. magiran.com/p2005137
فریما مهجوری، اصغر ابراهیم زاده ، محمدباقر حسن پور اقدم، محمد علی اعظمی موالو، تاثیر تیمار پس ‍از برداشت گابا روی برخی از ویژگی های فیزیکوشیمیایی گل بریده آنتوریوم تحت انبارداری با دماهای پائین. فصلنامه گیاهان زینتی، 1398؛ 9(2): 115-127. magiran.com/p2005137
Farima Mahjoory, Asghar Ebrahimzadeh , Mohammad Bagher Hassanpouraghdam, Mohammad Ali Aazami Mavaloo, Postharvest GABA Application Effects on Some Biochemical Characteristics of Anthurium Cut Flowers under Cold Storage Conditions, Journal of Ornamental Plants, 2019; 9(2): 115-127. magiran.com/p2005137
فریما مهجوری، اصغر ابراهیم زاده ، محمدباقر حسن پور اقدم، محمد علی اعظمی موالو، "تاثیر تیمار پس ‍از برداشت گابا روی برخی از ویژگی های فیزیکوشیمیایی گل بریده آنتوریوم تحت انبارداری با دماهای پائین"، فصلنامه گیاهان زینتی 9، شماره 2 (1398): 115-127. magiran.com/p2005137
Farima Mahjoory, Asghar Ebrahimzadeh , Mohammad Bagher Hassanpouraghdam, Mohammad Ali Aazami Mavaloo, "Postharvest GABA Application Effects on Some Biochemical Characteristics of Anthurium Cut Flowers under Cold Storage Conditions", Journal of Ornamental Plants 9, no.2 (2019): 115-127. magiran.com/p2005137
فریما مهجوری، اصغر ابراهیم زاده ، محمدباقر حسن پور اقدم، محمد علی اعظمی موالو، (1398). 'تاثیر تیمار پس ‍از برداشت گابا روی برخی از ویژگی های فیزیکوشیمیایی گل بریده آنتوریوم تحت انبارداری با دماهای پائین'، فصلنامه گیاهان زینتی، 9(2)، صص.115-127. magiran.com/p2005137
Farima Mahjoory, Asghar Ebrahimzadeh , Mohammad Bagher Hassanpouraghdam, Mohammad Ali Aazami Mavaloo, (2019). 'Postharvest GABA Application Effects on Some Biochemical Characteristics of Anthurium Cut Flowers under Cold Storage Conditions', Journal of Ornamental Plants, 9(2), pp.115-127. magiran.com/p2005137
فریما مهجوری؛ اصغر ابراهیم زاده ؛ محمدباقر حسن پور اقدم؛ محمد علی اعظمی موالو. "تاثیر تیمار پس ‍از برداشت گابا روی برخی از ویژگی های فیزیکوشیمیایی گل بریده آنتوریوم تحت انبارداری با دماهای پائین". فصلنامه گیاهان زینتی، 9 ،2 ، 1398، 115-127. magiran.com/p2005137
Farima Mahjoory; Asghar Ebrahimzadeh ; Mohammad Bagher Hassanpouraghdam; Mohammad Ali Aazami Mavaloo. "Postharvest GABA Application Effects on Some Biochemical Characteristics of Anthurium Cut Flowers under Cold Storage Conditions", Journal of Ornamental Plants, 9, 2, 2019, 115-127. magiran.com/p2005137
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال