ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین محمودی، محمد جواد کتابداری، (1398). مدلسازی عددی بالاروی موج بر روی دیوار ساحلی و عملکرد موج شکن مستغرق با استفاده از مدل WCSPH، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23(89)، 1-9. magiran.com/p2005162
A Mahmoudi , M. J Ketabdari, (2019). Numerical modeling of wave Run up over sea wall and performance of submerged breakwater using WCSPH, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23(89), 1-9. magiran.com/p2005162
امین محمودی، محمد جواد کتابداری، مدلسازی عددی بالاروی موج بر روی دیوار ساحلی و عملکرد موج شکن مستغرق با استفاده از مدل WCSPH. فصلنامه علوم و فناوری دریا، 1398؛ 23(89): 1-9. magiran.com/p2005162
A Mahmoudi , M. J Ketabdari, Numerical modeling of wave Run up over sea wall and performance of submerged breakwater using WCSPH, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 2019; 23(89): 1-9. magiran.com/p2005162
امین محمودی، محمد جواد کتابداری، "مدلسازی عددی بالاروی موج بر روی دیوار ساحلی و عملکرد موج شکن مستغرق با استفاده از مدل WCSPH"، فصلنامه علوم و فناوری دریا 23، شماره 89 (1398): 1-9. magiran.com/p2005162
A Mahmoudi , M. J Ketabdari, "Numerical modeling of wave Run up over sea wall and performance of submerged breakwater using WCSPH", Iranian Journal of Marine Science And Technology 23, no.89 (2019): 1-9. magiran.com/p2005162
امین محمودی، محمد جواد کتابداری، (1398). 'مدلسازی عددی بالاروی موج بر روی دیوار ساحلی و عملکرد موج شکن مستغرق با استفاده از مدل WCSPH'، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23(89)، صص.1-9. magiran.com/p2005162
A Mahmoudi , M. J Ketabdari, (2019). 'Numerical modeling of wave Run up over sea wall and performance of submerged breakwater using WCSPH', Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23(89), pp.1-9. magiran.com/p2005162
امین محمودی؛ محمد جواد کتابداری. "مدلسازی عددی بالاروی موج بر روی دیوار ساحلی و عملکرد موج شکن مستغرق با استفاده از مدل WCSPH". فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23 ،89 ، 1398، 1-9. magiran.com/p2005162
A Mahmoudi ; M. J Ketabdari. "Numerical modeling of wave Run up over sea wall and performance of submerged breakwater using WCSPH", Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23, 89, 2019, 1-9. magiran.com/p2005162
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال