ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسر نوری کجوریان، شهریار تمندانی، (1398). امکان سنجی و شبیه سازی نیروگاه فتوولتاییک 20 کیلواتی در غرب مازندران با نرم افزارPVSYST، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23(89)، 10-18. magiran.com/p2005163
Y Nori Kujorian , Sh Tamandani, (2019). Feasibility study and simulation of 20 kilowatt photovoltaic power plant in western Mazandaran With PVSYST software, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23(89), 10-18. magiran.com/p2005163
یاسر نوری کجوریان، شهریار تمندانی، امکان سنجی و شبیه سازی نیروگاه فتوولتاییک 20 کیلواتی در غرب مازندران با نرم افزارPVSYST. فصلنامه علوم و فناوری دریا، 1398؛ 23(89): 10-18. magiran.com/p2005163
Y Nori Kujorian , Sh Tamandani, Feasibility study and simulation of 20 kilowatt photovoltaic power plant in western Mazandaran With PVSYST software, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 2019; 23(89): 10-18. magiran.com/p2005163
یاسر نوری کجوریان، شهریار تمندانی، "امکان سنجی و شبیه سازی نیروگاه فتوولتاییک 20 کیلواتی در غرب مازندران با نرم افزارPVSYST"، فصلنامه علوم و فناوری دریا 23، شماره 89 (1398): 10-18. magiran.com/p2005163
Y Nori Kujorian , Sh Tamandani, "Feasibility study and simulation of 20 kilowatt photovoltaic power plant in western Mazandaran With PVSYST software", Iranian Journal of Marine Science And Technology 23, no.89 (2019): 10-18. magiran.com/p2005163
یاسر نوری کجوریان، شهریار تمندانی، (1398). 'امکان سنجی و شبیه سازی نیروگاه فتوولتاییک 20 کیلواتی در غرب مازندران با نرم افزارPVSYST'، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23(89)، صص.10-18. magiran.com/p2005163
Y Nori Kujorian , Sh Tamandani, (2019). 'Feasibility study and simulation of 20 kilowatt photovoltaic power plant in western Mazandaran With PVSYST software', Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23(89), pp.10-18. magiran.com/p2005163
یاسر نوری کجوریان؛ شهریار تمندانی. "امکان سنجی و شبیه سازی نیروگاه فتوولتاییک 20 کیلواتی در غرب مازندران با نرم افزارPVSYST". فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23 ،89 ، 1398، 10-18. magiran.com/p2005163
Y Nori Kujorian ; Sh Tamandani. "Feasibility study and simulation of 20 kilowatt photovoltaic power plant in western Mazandaran With PVSYST software", Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23, 89, 2019, 10-18. magiran.com/p2005163
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال