ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر پورفرج، (1397). تحلیل باستان شناسی سیر تحول واژگان تاریخ و آرکیولوژی در جوامع آسیای غربی و یونان، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 10(2)، 134-154. magiran.com/p2005261
Akbar Pourfaraj, (2019). Achaemenid civilization and we have heired it today. The root of the word tarikh is associated with a set of words that has happened in the Near Eastern urban revolution, Social Sciences, 10(2), 134-154. magiran.com/p2005261
اکبر پورفرج، تحلیل باستان شناسی سیر تحول واژگان تاریخ و آرکیولوژی در جوامع آسیای غربی و یونان. نشریه جامعه شناسی تاریخی، 1397؛ 10(2): 134-154. magiran.com/p2005261
Akbar Pourfaraj, Achaemenid civilization and we have heired it today. The root of the word tarikh is associated with a set of words that has happened in the Near Eastern urban revolution, Social Sciences, 2019; 10(2): 134-154. magiran.com/p2005261
اکبر پورفرج، "تحلیل باستان شناسی سیر تحول واژگان تاریخ و آرکیولوژی در جوامع آسیای غربی و یونان"، نشریه جامعه شناسی تاریخی 10، شماره 2 (1397): 134-154. magiran.com/p2005261
Akbar Pourfaraj, "Achaemenid civilization and we have heired it today. The root of the word tarikh is associated with a set of words that has happened in the Near Eastern urban revolution", Social Sciences 10, no.2 (2019): 134-154. magiran.com/p2005261
اکبر پورفرج، (1397). 'تحلیل باستان شناسی سیر تحول واژگان تاریخ و آرکیولوژی در جوامع آسیای غربی و یونان'، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 10(2)، صص.134-154. magiran.com/p2005261
Akbar Pourfaraj, (2019). 'Achaemenid civilization and we have heired it today. The root of the word tarikh is associated with a set of words that has happened in the Near Eastern urban revolution', Social Sciences, 10(2), pp.134-154. magiran.com/p2005261
اکبر پورفرج. "تحلیل باستان شناسی سیر تحول واژگان تاریخ و آرکیولوژی در جوامع آسیای غربی و یونان". نشریه جامعه شناسی تاریخی، 10 ،2 ، 1397، 134-154. magiran.com/p2005261
Akbar Pourfaraj. "Achaemenid civilization and we have heired it today. The root of the word tarikh is associated with a set of words that has happened in the Near Eastern urban revolution", Social Sciences, 10, 2, 2019, 134-154. magiran.com/p2005261
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال