ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا قربانی، لیلا زنگنه، علی زارعی، (1397). معماری و سازماندهی فضایی- اجتماعی فرهنگ کورا-ارس در حوزه های شرقی و غربی دریاچه ارومیه(مطالعه موردی: محوطه های یانیک تپه، هفتوان تپه، گوی تپه)، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 10(2)، 155-197. magiran.com/p2005262
Hamidreza Ghorbani, (2019). Architecture and Spatial-Social Organization of Kura-Araxes Culture on Eastern and Western Areas of Lake Urmia (Case study: Yanik Tepe, Haftvan Tepe and Goy Tepe), Social Sciences, 10(2), 155-197. magiran.com/p2005262
حمیدرضا قربانی، لیلا زنگنه، علی زارعی، معماری و سازماندهی فضایی- اجتماعی فرهنگ کورا-ارس در حوزه های شرقی و غربی دریاچه ارومیه(مطالعه موردی: محوطه های یانیک تپه، هفتوان تپه، گوی تپه). نشریه جامعه شناسی تاریخی، 1397؛ 10(2): 155-197. magiran.com/p2005262
Hamidreza Ghorbani, Architecture and Spatial-Social Organization of Kura-Araxes Culture on Eastern and Western Areas of Lake Urmia (Case study: Yanik Tepe, Haftvan Tepe and Goy Tepe), Social Sciences, 2019; 10(2): 155-197. magiran.com/p2005262
حمیدرضا قربانی، لیلا زنگنه، علی زارعی، "معماری و سازماندهی فضایی- اجتماعی فرهنگ کورا-ارس در حوزه های شرقی و غربی دریاچه ارومیه(مطالعه موردی: محوطه های یانیک تپه، هفتوان تپه، گوی تپه)"، نشریه جامعه شناسی تاریخی 10، شماره 2 (1397): 155-197. magiran.com/p2005262
Hamidreza Ghorbani, "Architecture and Spatial-Social Organization of Kura-Araxes Culture on Eastern and Western Areas of Lake Urmia (Case study: Yanik Tepe, Haftvan Tepe and Goy Tepe)", Social Sciences 10, no.2 (2019): 155-197. magiran.com/p2005262
حمیدرضا قربانی، لیلا زنگنه، علی زارعی، (1397). 'معماری و سازماندهی فضایی- اجتماعی فرهنگ کورا-ارس در حوزه های شرقی و غربی دریاچه ارومیه(مطالعه موردی: محوطه های یانیک تپه، هفتوان تپه، گوی تپه)'، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 10(2)، صص.155-197. magiran.com/p2005262
Hamidreza Ghorbani, (2019). 'Architecture and Spatial-Social Organization of Kura-Araxes Culture on Eastern and Western Areas of Lake Urmia (Case study: Yanik Tepe, Haftvan Tepe and Goy Tepe)', Social Sciences, 10(2), pp.155-197. magiran.com/p2005262
حمیدرضا قربانی؛ لیلا زنگنه؛ علی زارعی. "معماری و سازماندهی فضایی- اجتماعی فرهنگ کورا-ارس در حوزه های شرقی و غربی دریاچه ارومیه(مطالعه موردی: محوطه های یانیک تپه، هفتوان تپه، گوی تپه)". نشریه جامعه شناسی تاریخی، 10 ،2 ، 1397، 155-197. magiran.com/p2005262
Hamidreza Ghorbani. "Architecture and Spatial-Social Organization of Kura-Araxes Culture on Eastern and Western Areas of Lake Urmia (Case study: Yanik Tepe, Haftvan Tepe and Goy Tepe)", Social Sciences, 10, 2, 2019, 155-197. magiran.com/p2005262
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال