ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهشید رهبری، ناصر همدمی، حبیب الله میرزایی، سید مهدی جعفری، مهدی کاشانی نژاد، مرتضی خمیری، (1398). بررسی سینتیک اکسیداسیون و ویژگی های میکروبی گوشت سینه مرغ رفع انجماد شده تحت میدان الکترواستاتیک با ولتاژ بالا، مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی، 11(1)، 1-18. magiran.com/p2005263
Habibollah Mirzaye, (2019). Investigation of oxidation kinetics and microbial characteristics of thawed chicken breast under high voltage electrostatic field, Electronic Journal of Food Processing and Preservation, 11(1), 1-18. magiran.com/p2005263
مهشید رهبری، ناصر همدمی، حبیب الله میرزایی، سید مهدی جعفری، مهدی کاشانی نژاد، مرتضی خمیری، بررسی سینتیک اکسیداسیون و ویژگی های میکروبی گوشت سینه مرغ رفع انجماد شده تحت میدان الکترواستاتیک با ولتاژ بالا. مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی، 1398؛ 11(1): 1-18. magiran.com/p2005263
Habibollah Mirzaye, Investigation of oxidation kinetics and microbial characteristics of thawed chicken breast under high voltage electrostatic field, Electronic Journal of Food Processing and Preservation, 2019; 11(1): 1-18. magiran.com/p2005263
مهشید رهبری، ناصر همدمی، حبیب الله میرزایی، سید مهدی جعفری، مهدی کاشانی نژاد، مرتضی خمیری، "بررسی سینتیک اکسیداسیون و ویژگی های میکروبی گوشت سینه مرغ رفع انجماد شده تحت میدان الکترواستاتیک با ولتاژ بالا"، مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی 11، شماره 1 (1398): 1-18. magiran.com/p2005263
Habibollah Mirzaye, "Investigation of oxidation kinetics and microbial characteristics of thawed chicken breast under high voltage electrostatic field", Electronic Journal of Food Processing and Preservation 11, no.1 (2019): 1-18. magiran.com/p2005263
مهشید رهبری، ناصر همدمی، حبیب الله میرزایی، سید مهدی جعفری، مهدی کاشانی نژاد، مرتضی خمیری، (1398). 'بررسی سینتیک اکسیداسیون و ویژگی های میکروبی گوشت سینه مرغ رفع انجماد شده تحت میدان الکترواستاتیک با ولتاژ بالا'، مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی، 11(1)، صص.1-18. magiran.com/p2005263
Habibollah Mirzaye, (2019). 'Investigation of oxidation kinetics and microbial characteristics of thawed chicken breast under high voltage electrostatic field', Electronic Journal of Food Processing and Preservation, 11(1), pp.1-18. magiran.com/p2005263
مهشید رهبری؛ ناصر همدمی؛ حبیب الله میرزایی؛ سید مهدی جعفری؛ مهدی کاشانی نژاد؛ مرتضی خمیری. "بررسی سینتیک اکسیداسیون و ویژگی های میکروبی گوشت سینه مرغ رفع انجماد شده تحت میدان الکترواستاتیک با ولتاژ بالا". مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی، 11 ،1 ، 1398، 1-18. magiran.com/p2005263
Habibollah Mirzaye. "Investigation of oxidation kinetics and microbial characteristics of thawed chicken breast under high voltage electrostatic field", Electronic Journal of Food Processing and Preservation, 11, 1, 2019, 1-18. magiran.com/p2005263
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال