ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن حسین آبادی، موسی رسولی، علی عبادی، محمد علی نجاتیان، احمد ارشادی، (1398). اثر زمان خارج سازی تاک از زیر خاک، زمان و شدت هرس برکاهش خسارت سرمای بهاره در تاکستان های مناطق سرد ایران، نشریه به زراعی نهال و بذر، 35(1)، 25-40. magiran.com/p2005410
Hassan Hoseinabadi, Mousa Rasouli , Ali Ebadi, Mohammad Ali Nejatian, Ahmad Ershadi, (2019). Effect of Soil Removal Time from Buried Vine, Timing and Severity of Pruning on Reducing Spring Frost Damage in Vineyards in Cold Regions of Iran, Seed and Plant Production Journal, 35(1), 25-40. magiran.com/p2005410
حسن حسین آبادی، موسی رسولی، علی عبادی، محمد علی نجاتیان، احمد ارشادی، اثر زمان خارج سازی تاک از زیر خاک، زمان و شدت هرس برکاهش خسارت سرمای بهاره در تاکستان های مناطق سرد ایران. نشریه به زراعی نهال و بذر، 1398؛ 35(1): 25-40. magiran.com/p2005410
Hassan Hoseinabadi, Mousa Rasouli , Ali Ebadi, Mohammad Ali Nejatian, Ahmad Ershadi, Effect of Soil Removal Time from Buried Vine, Timing and Severity of Pruning on Reducing Spring Frost Damage in Vineyards in Cold Regions of Iran, Seed and Plant Production Journal, 2019; 35(1): 25-40. magiran.com/p2005410
حسن حسین آبادی، موسی رسولی، علی عبادی، محمد علی نجاتیان، احمد ارشادی، "اثر زمان خارج سازی تاک از زیر خاک، زمان و شدت هرس برکاهش خسارت سرمای بهاره در تاکستان های مناطق سرد ایران"، نشریه به زراعی نهال و بذر 35، شماره 1 (1398): 25-40. magiran.com/p2005410
Hassan Hoseinabadi, Mousa Rasouli , Ali Ebadi, Mohammad Ali Nejatian, Ahmad Ershadi, "Effect of Soil Removal Time from Buried Vine, Timing and Severity of Pruning on Reducing Spring Frost Damage in Vineyards in Cold Regions of Iran", Seed and Plant Production Journal 35, no.1 (2019): 25-40. magiran.com/p2005410
حسن حسین آبادی، موسی رسولی، علی عبادی، محمد علی نجاتیان، احمد ارشادی، (1398). 'اثر زمان خارج سازی تاک از زیر خاک، زمان و شدت هرس برکاهش خسارت سرمای بهاره در تاکستان های مناطق سرد ایران'، نشریه به زراعی نهال و بذر، 35(1)، صص.25-40. magiran.com/p2005410
Hassan Hoseinabadi, Mousa Rasouli , Ali Ebadi, Mohammad Ali Nejatian, Ahmad Ershadi, (2019). 'Effect of Soil Removal Time from Buried Vine, Timing and Severity of Pruning on Reducing Spring Frost Damage in Vineyards in Cold Regions of Iran', Seed and Plant Production Journal, 35(1), pp.25-40. magiran.com/p2005410
حسن حسین آبادی؛ موسی رسولی؛ علی عبادی؛ محمد علی نجاتیان؛ احمد ارشادی. "اثر زمان خارج سازی تاک از زیر خاک، زمان و شدت هرس برکاهش خسارت سرمای بهاره در تاکستان های مناطق سرد ایران". نشریه به زراعی نهال و بذر، 35 ،1 ، 1398، 25-40. magiran.com/p2005410
Hassan Hoseinabadi; Mousa Rasouli ; Ali Ebadi; Mohammad Ali Nejatian; Ahmad Ershadi. "Effect of Soil Removal Time from Buried Vine, Timing and Severity of Pruning on Reducing Spring Frost Damage in Vineyards in Cold Regions of Iran", Seed and Plant Production Journal, 35, 1, 2019, 25-40. magiran.com/p2005410
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال