ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله سرانجام، عبدالله فروزان فر، سید عبدالوهاب سماوی، (1398). پیش بینی خودکارآمدی مقابله ای بر اساس حمایت اجتماعی، رشد شخصی و ذهن آگاهی در افراد مبتلا به سرطان، مجله پژوهش و سلامت، 9(4)، 363-370. magiran.com/p2005531
Ruhollah Saranjam, Abdollah Forouzanfar, Abdolvahab Samavi, (2019). Predicting coping self-efficacy based on social support, personal growth, and mindfulness in people with cancer, Journal of Research & Health, 9(4), 363-370. magiran.com/p2005531
روح الله سرانجام، عبدالله فروزان فر، سید عبدالوهاب سماوی، پیش بینی خودکارآمدی مقابله ای بر اساس حمایت اجتماعی، رشد شخصی و ذهن آگاهی در افراد مبتلا به سرطان. مجله پژوهش و سلامت، 1398؛ 9(4): 363-370. magiran.com/p2005531
Ruhollah Saranjam, Abdollah Forouzanfar, Abdolvahab Samavi, Predicting coping self-efficacy based on social support, personal growth, and mindfulness in people with cancer, Journal of Research & Health, 2019; 9(4): 363-370. magiran.com/p2005531
روح الله سرانجام، عبدالله فروزان فر، سید عبدالوهاب سماوی، "پیش بینی خودکارآمدی مقابله ای بر اساس حمایت اجتماعی، رشد شخصی و ذهن آگاهی در افراد مبتلا به سرطان"، مجله پژوهش و سلامت 9، شماره 4 (1398): 363-370. magiran.com/p2005531
Ruhollah Saranjam, Abdollah Forouzanfar, Abdolvahab Samavi, "Predicting coping self-efficacy based on social support, personal growth, and mindfulness in people with cancer", Journal of Research & Health 9, no.4 (2019): 363-370. magiran.com/p2005531
روح الله سرانجام، عبدالله فروزان فر، سید عبدالوهاب سماوی، (1398). 'پیش بینی خودکارآمدی مقابله ای بر اساس حمایت اجتماعی، رشد شخصی و ذهن آگاهی در افراد مبتلا به سرطان'، مجله پژوهش و سلامت، 9(4)، صص.363-370. magiran.com/p2005531
Ruhollah Saranjam, Abdollah Forouzanfar, Abdolvahab Samavi, (2019). 'Predicting coping self-efficacy based on social support, personal growth, and mindfulness in people with cancer', Journal of Research & Health, 9(4), pp.363-370. magiran.com/p2005531
روح الله سرانجام؛ عبدالله فروزان فر؛ سید عبدالوهاب سماوی. "پیش بینی خودکارآمدی مقابله ای بر اساس حمایت اجتماعی، رشد شخصی و ذهن آگاهی در افراد مبتلا به سرطان". مجله پژوهش و سلامت، 9 ،4 ، 1398، 363-370. magiran.com/p2005531
Ruhollah Saranjam; Abdollah Forouzanfar; Abdolvahab Samavi. "Predicting coping self-efficacy based on social support, personal growth, and mindfulness in people with cancer", Journal of Research & Health, 9, 4, 2019, 363-370. magiran.com/p2005531
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال