ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سکینه الیانی، سعید کامیابی ، (1398). بررسی رابطه اکوتوریسم با ایجادفرصت های اشتغالزایی روستایی با تاکید بر نقش اقلیم (مطالعه موردی: شهرستان ماسال، فصلنامه جغرافیا، 17(60)، 184-201. magiran.com/p2005629
Saeed Kamyabi , Sakineh Aliyani, (2019). gating the relationship between ecotourism and creating rural employment opportunities with an emphasis on the role of the climate (Case study: Masal), Geography, 17(60), 184-201. magiran.com/p2005629
سکینه الیانی، سعید کامیابی ، بررسی رابطه اکوتوریسم با ایجادفرصت های اشتغالزایی روستایی با تاکید بر نقش اقلیم (مطالعه موردی: شهرستان ماسال. فصلنامه جغرافیا، 1398؛ 17(60): 184-201. magiran.com/p2005629
Saeed Kamyabi , Sakineh Aliyani, gating the relationship between ecotourism and creating rural employment opportunities with an emphasis on the role of the climate (Case study: Masal), Geography, 2019; 17(60): 184-201. magiran.com/p2005629
سکینه الیانی، سعید کامیابی ، "بررسی رابطه اکوتوریسم با ایجادفرصت های اشتغالزایی روستایی با تاکید بر نقش اقلیم (مطالعه موردی: شهرستان ماسال"، فصلنامه جغرافیا 17، شماره 60 (1398): 184-201. magiran.com/p2005629
Saeed Kamyabi , Sakineh Aliyani, "gating the relationship between ecotourism and creating rural employment opportunities with an emphasis on the role of the climate (Case study: Masal)", Geography 17, no.60 (2019): 184-201. magiran.com/p2005629
سکینه الیانی، سعید کامیابی ، (1398). 'بررسی رابطه اکوتوریسم با ایجادفرصت های اشتغالزایی روستایی با تاکید بر نقش اقلیم (مطالعه موردی: شهرستان ماسال'، فصلنامه جغرافیا، 17(60)، صص.184-201. magiran.com/p2005629
Saeed Kamyabi , Sakineh Aliyani, (2019). 'gating the relationship between ecotourism and creating rural employment opportunities with an emphasis on the role of the climate (Case study: Masal)', Geography, 17(60), pp.184-201. magiran.com/p2005629
سکینه الیانی؛ سعید کامیابی . "بررسی رابطه اکوتوریسم با ایجادفرصت های اشتغالزایی روستایی با تاکید بر نقش اقلیم (مطالعه موردی: شهرستان ماسال". فصلنامه جغرافیا، 17 ،60 ، 1398، 184-201. magiran.com/p2005629
Saeed Kamyabi ; Sakineh Aliyani. "gating the relationship between ecotourism and creating rural employment opportunities with an emphasis on the role of the climate (Case study: Masal)", Geography, 17, 60, 2019, 184-201. magiran.com/p2005629
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال