ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید یعقوب موسوی، آدینه ادیب، (1397). بررسی تاثیر اشتغال زنان ارامنه بر روابط درون خانواده در شهر تهران، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 15(3)، 138-157. magiran.com/p2005681
Seyed Yagob Mousavi, Adineh Adib , (2018). Armenian women's employment effect on family relationships in Tehran, Journal of Social Science Studies of Iran, 15(3), 138-157. magiran.com/p2005681
سید یعقوب موسوی، آدینه ادیب، بررسی تاثیر اشتغال زنان ارامنه بر روابط درون خانواده در شهر تهران. مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 1397؛ 15(3): 138-157. magiran.com/p2005681
Seyed Yagob Mousavi, Adineh Adib , Armenian women's employment effect on family relationships in Tehran, Journal of Social Science Studies of Iran, 2018; 15(3): 138-157. magiran.com/p2005681
سید یعقوب موسوی، آدینه ادیب، "بررسی تاثیر اشتغال زنان ارامنه بر روابط درون خانواده در شهر تهران"، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران 15، شماره 3 (1397): 138-157. magiran.com/p2005681
Seyed Yagob Mousavi, Adineh Adib , "Armenian women's employment effect on family relationships in Tehran", Journal of Social Science Studies of Iran 15, no.3 (2018): 138-157. magiran.com/p2005681
سید یعقوب موسوی، آدینه ادیب، (1397). 'بررسی تاثیر اشتغال زنان ارامنه بر روابط درون خانواده در شهر تهران'، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 15(3)، صص.138-157. magiran.com/p2005681
Seyed Yagob Mousavi, Adineh Adib , (2018). 'Armenian women's employment effect on family relationships in Tehran', Journal of Social Science Studies of Iran, 15(3), pp.138-157. magiran.com/p2005681
سید یعقوب موسوی؛ آدینه ادیب. "بررسی تاثیر اشتغال زنان ارامنه بر روابط درون خانواده در شهر تهران". مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 15 ،3 ، 1397، 138-157. magiran.com/p2005681
Seyed Yagob Mousavi; Adineh Adib . "Armenian women's employment effect on family relationships in Tehran", Journal of Social Science Studies of Iran, 15, 3, 2018, 138-157. magiran.com/p2005681
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال