ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرجس عزیزی، رضاعلی محسنی، (1396). مقایسه ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی در بانک ملت با تاکید بر مدل 4 بعدی کارول (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت در شهر تهران)، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 14(4)، 121-139. magiran.com/p2005711
Narjes Azizi, Reza Ali Mohseni Mohseni , (2018). Compare dimensions of the Corporate Social Responsibility in Mellat bank with an emphasis on 4D model Carol (Case Study: Customers of Mellat Bank in Tehran city), , 14(4), 121-139. magiran.com/p2005711
نرجس عزیزی، رضاعلی محسنی، مقایسه ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی در بانک ملت با تاکید بر مدل 4 بعدی کارول (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت در شهر تهران). مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 1396؛ 14(4): 121-139. magiran.com/p2005711
Narjes Azizi, Reza Ali Mohseni Mohseni , Compare dimensions of the Corporate Social Responsibility in Mellat bank with an emphasis on 4D model Carol (Case Study: Customers of Mellat Bank in Tehran city), , 2018; 14(4): 121-139. magiran.com/p2005711
نرجس عزیزی، رضاعلی محسنی، "مقایسه ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی در بانک ملت با تاکید بر مدل 4 بعدی کارول (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت در شهر تهران)"، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران 14، شماره 4 (1396): 121-139. magiran.com/p2005711
Narjes Azizi, Reza Ali Mohseni Mohseni , "Compare dimensions of the Corporate Social Responsibility in Mellat bank with an emphasis on 4D model Carol (Case Study: Customers of Mellat Bank in Tehran city)", 14, no.4 (2018): 121-139. magiran.com/p2005711
نرجس عزیزی، رضاعلی محسنی، (1396). 'مقایسه ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی در بانک ملت با تاکید بر مدل 4 بعدی کارول (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت در شهر تهران)'، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 14(4)، صص.121-139. magiran.com/p2005711
Narjes Azizi, Reza Ali Mohseni Mohseni , (2018). 'Compare dimensions of the Corporate Social Responsibility in Mellat bank with an emphasis on 4D model Carol (Case Study: Customers of Mellat Bank in Tehran city)', , 14(4), pp.121-139. magiran.com/p2005711
نرجس عزیزی؛ رضاعلی محسنی. "مقایسه ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی در بانک ملت با تاکید بر مدل 4 بعدی کارول (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت در شهر تهران)". مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 14 ،4 ، 1396، 121-139. magiran.com/p2005711
Narjes Azizi; Reza Ali Mohseni Mohseni . "Compare dimensions of the Corporate Social Responsibility in Mellat bank with an emphasis on 4D model Carol (Case Study: Customers of Mellat Bank in Tehran city)", , 14, 4, 2018, 121-139. magiran.com/p2005711
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال