ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدرکن الدین رشیدی آل هاشم، (1396). نابسامانی اجتماعی و تاثیر آن بر کجروی جنسی در قم، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 14(2)، 15-30. magiran.com/p2005725
سیدرکن الدین رشیدی آل هاشم , (2017). Social Unorganised and his effects on sexual deviance in Qom city, Journal of Social Science Studies of Iran, 14(2), 15-30. magiran.com/p2005725
سیدرکن الدین رشیدی آل هاشم، نابسامانی اجتماعی و تاثیر آن بر کجروی جنسی در قم. مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 1396؛ 14(2): 15-30. magiran.com/p2005725
سیدرکن الدین رشیدی آل هاشم , Social Unorganised and his effects on sexual deviance in Qom city, Journal of Social Science Studies of Iran, 2017; 14(2): 15-30. magiran.com/p2005725
سیدرکن الدین رشیدی آل هاشم، "نابسامانی اجتماعی و تاثیر آن بر کجروی جنسی در قم"، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران 14، شماره 2 (1396): 15-30. magiran.com/p2005725
سیدرکن الدین رشیدی آل هاشم , "Social Unorganised and his effects on sexual deviance in Qom city", Journal of Social Science Studies of Iran 14, no.2 (2017): 15-30. magiran.com/p2005725
سیدرکن الدین رشیدی آل هاشم، (1396). 'نابسامانی اجتماعی و تاثیر آن بر کجروی جنسی در قم'، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 14(2)، صص.15-30. magiran.com/p2005725
سیدرکن الدین رشیدی آل هاشم , (2017). 'Social Unorganised and his effects on sexual deviance in Qom city', Journal of Social Science Studies of Iran, 14(2), pp.15-30. magiran.com/p2005725
سیدرکن الدین رشیدی آل هاشم. "نابسامانی اجتماعی و تاثیر آن بر کجروی جنسی در قم". مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 14 ،2 ، 1396، 15-30. magiran.com/p2005725
سیدرکن الدین رشیدی آل هاشم . "Social Unorganised and his effects on sexual deviance in Qom city", Journal of Social Science Studies of Iran, 14, 2, 2017, 15-30. magiran.com/p2005725
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال