ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا عبداللهی، جلیل حقی، (1396). بررسی میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی خود و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه ای موردی: زنان متاهل شهرستان مشکین شهر)، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 14(2)، 60-80. magiran.com/p2005728
Zahra Abdollahi , Jalil Haghi, (2017). The study of women's awareness of their legal and social rights and social factors associated with it (study among married women city Meshkinshahr), Journal of Social Science Studies of Iran, 14(2), 60-80. magiran.com/p2005728
زهرا عبداللهی، جلیل حقی، بررسی میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی خود و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه ای موردی: زنان متاهل شهرستان مشکین شهر). مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 1396؛ 14(2): 60-80. magiran.com/p2005728
Zahra Abdollahi , Jalil Haghi, The study of women's awareness of their legal and social rights and social factors associated with it (study among married women city Meshkinshahr), Journal of Social Science Studies of Iran, 2017; 14(2): 60-80. magiran.com/p2005728
زهرا عبداللهی، جلیل حقی، "بررسی میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی خود و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه ای موردی: زنان متاهل شهرستان مشکین شهر)"، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران 14، شماره 2 (1396): 60-80. magiran.com/p2005728
Zahra Abdollahi , Jalil Haghi, "The study of women's awareness of their legal and social rights and social factors associated with it (study among married women city Meshkinshahr)", Journal of Social Science Studies of Iran 14, no.2 (2017): 60-80. magiran.com/p2005728
زهرا عبداللهی، جلیل حقی، (1396). 'بررسی میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی خود و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه ای موردی: زنان متاهل شهرستان مشکین شهر)'، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 14(2)، صص.60-80. magiran.com/p2005728
Zahra Abdollahi , Jalil Haghi, (2017). 'The study of women's awareness of their legal and social rights and social factors associated with it (study among married women city Meshkinshahr)', Journal of Social Science Studies of Iran, 14(2), pp.60-80. magiran.com/p2005728
زهرا عبداللهی؛ جلیل حقی. "بررسی میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی خود و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه ای موردی: زنان متاهل شهرستان مشکین شهر)". مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، 14 ،2 ، 1396، 60-80. magiran.com/p2005728
Zahra Abdollahi ; Jalil Haghi. "The study of women's awareness of their legal and social rights and social factors associated with it (study among married women city Meshkinshahr)", Journal of Social Science Studies of Iran, 14, 2, 2017, 60-80. magiran.com/p2005728
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال