ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mohammad Reza Majidi , Masoud Asghari, Enciye Abbaszadeh, Amir Saberi Demneh, Sohaila Hejrati, (2019). Effect of Functional Endoscopic Sinus Surgery on the Voice Quality among Patients with Rhinosinus Polyposis, Iranian Journal of Otorhinolaryngology, 31(4), 197-202. magiran.com/p2005747
Mohammad Reza Majidi , Masoud Asghari, Enciye Abbaszadeh, Amir Saberi Demneh, Sohaila Hejrati, Effect of Functional Endoscopic Sinus Surgery on the Voice Quality among Patients with Rhinosinus Polyposis, Iranian Journal of Otorhinolaryngology, 2019; 31(4): 197-202. magiran.com/p2005747
Mohammad Reza Majidi , Masoud Asghari, Enciye Abbaszadeh, Amir Saberi Demneh, Sohaila Hejrati, "Effect of Functional Endoscopic Sinus Surgery on the Voice Quality among Patients with Rhinosinus Polyposis", Iranian Journal of Otorhinolaryngology 31, no.4 (2019): 197-202. magiran.com/p2005747
Mohammad Reza Majidi , Masoud Asghari, Enciye Abbaszadeh, Amir Saberi Demneh, Sohaila Hejrati, (2019). 'Effect of Functional Endoscopic Sinus Surgery on the Voice Quality among Patients with Rhinosinus Polyposis', Iranian Journal of Otorhinolaryngology, 31(4), pp.197-202. magiran.com/p2005747
Mohammad Reza Majidi ; Masoud Asghari; Enciye Abbaszadeh; Amir Saberi Demneh; Sohaila Hejrati. "Effect of Functional Endoscopic Sinus Surgery on the Voice Quality among Patients with Rhinosinus Polyposis", Iranian Journal of Otorhinolaryngology, 31, 4, 2019, 197-202. magiran.com/p2005747
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال