ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نوشین مبارکی، احمد قاضی، سعید صادقیه اهری، جعفر محمد شاهی، پریسا پیروزان، (1398). مقایسه شیوع عفونت مایکوپلاسما هومینیس در زنان باردار با و بدون پارگی زودرس پیش از موعد پرده های جنینی و ارتباط این عفونت با پارگی زودرس پیش از موعد پرده های جنینی، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(4)، 1-10. magiran.com/p2005759
Nooshin Mobaraki, Ahmad Ghazi , Saeid Sadeghie Ahari, Jafar Mohammad Shahi, Parisa Pirozan, (2019). Comparison of the prevalence of Mycoplasm hominis infection in pregnant women with and without preterm premature rupture of membranes and the relationship of this infection with preterm premature rupture of membranes, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(4), 1-10. magiran.com/p2005759
نوشین مبارکی، احمد قاضی، سعید صادقیه اهری، جعفر محمد شاهی، پریسا پیروزان، مقایسه شیوع عفونت مایکوپلاسما هومینیس در زنان باردار با و بدون پارگی زودرس پیش از موعد پرده های جنینی و ارتباط این عفونت با پارگی زودرس پیش از موعد پرده های جنینی. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(4): 1-10. magiran.com/p2005759
Nooshin Mobaraki, Ahmad Ghazi , Saeid Sadeghie Ahari, Jafar Mohammad Shahi, Parisa Pirozan, Comparison of the prevalence of Mycoplasm hominis infection in pregnant women with and without preterm premature rupture of membranes and the relationship of this infection with preterm premature rupture of membranes, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2019; 22(4): 1-10. magiran.com/p2005759
نوشین مبارکی، احمد قاضی، سعید صادقیه اهری، جعفر محمد شاهی، پریسا پیروزان، "مقایسه شیوع عفونت مایکوپلاسما هومینیس در زنان باردار با و بدون پارگی زودرس پیش از موعد پرده های جنینی و ارتباط این عفونت با پارگی زودرس پیش از موعد پرده های جنینی"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 4 (1398): 1-10. magiran.com/p2005759
Nooshin Mobaraki, Ahmad Ghazi , Saeid Sadeghie Ahari, Jafar Mohammad Shahi, Parisa Pirozan, "Comparison of the prevalence of Mycoplasm hominis infection in pregnant women with and without preterm premature rupture of membranes and the relationship of this infection with preterm premature rupture of membranes", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.4 (2019): 1-10. magiran.com/p2005759
نوشین مبارکی، احمد قاضی، سعید صادقیه اهری، جعفر محمد شاهی، پریسا پیروزان، (1398). 'مقایسه شیوع عفونت مایکوپلاسما هومینیس در زنان باردار با و بدون پارگی زودرس پیش از موعد پرده های جنینی و ارتباط این عفونت با پارگی زودرس پیش از موعد پرده های جنینی'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(4)، صص.1-10. magiran.com/p2005759
Nooshin Mobaraki, Ahmad Ghazi , Saeid Sadeghie Ahari, Jafar Mohammad Shahi, Parisa Pirozan, (2019). 'Comparison of the prevalence of Mycoplasm hominis infection in pregnant women with and without preterm premature rupture of membranes and the relationship of this infection with preterm premature rupture of membranes', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(4), pp.1-10. magiran.com/p2005759
نوشین مبارکی؛ احمد قاضی؛ سعید صادقیه اهری؛ جعفر محمد شاهی؛ پریسا پیروزان. "مقایسه شیوع عفونت مایکوپلاسما هومینیس در زنان باردار با و بدون پارگی زودرس پیش از موعد پرده های جنینی و ارتباط این عفونت با پارگی زودرس پیش از موعد پرده های جنینی". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،4 ، 1398، 1-10. magiran.com/p2005759
Nooshin Mobaraki; Ahmad Ghazi ; Saeid Sadeghie Ahari; Jafar Mohammad Shahi; Parisa Pirozan. "Comparison of the prevalence of Mycoplasm hominis infection in pregnant women with and without preterm premature rupture of membranes and the relationship of this infection with preterm premature rupture of membranes", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 4, 2019, 1-10. magiran.com/p2005759
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال